Διενέργεια κλήρωσης για ανάδειξη μελών Επιτροπής αξιολόγησης ενστάσεων-προσφυγών

Κατ’ εφαρμογή του άρθρου 26 του ν. 4024/2011, ανακοινώνεται ότι στις 06/05/2015, ημέρα Τετάρτη και ώρα 14.00 μ.μ., θα γίνει κλήρωση για την ανάδειξη μελών Επιτροπής αξιολόγησης ενστάσεων του άρθρου 15 του Π.Δ. 118/07 (Α΄150) και προσφυγών του άρθρου 4 του ν. 3886/2010 (Α΄173), όπως έχουν τροποποιηθεί και ισχύουν, στo πλαίσιο υλοποίησης συγχρηματοδοτούμενων έργων από την Επιτελική Δομή ΕΣΠΑ/Τομέας Ναυτιλίας κατά την προγραμματική περίοδο 2007-2013. 
 
Η κλήρωση θα λάβει χώρα στο γραφείο 555 (5ος όροφος) του Υπουργείου Ναυτιλίας και Αιγαίου (Πύλη Ε1-2, Λιμένος Πειραιά) από τη Μονάδα Γ΄ της Ειδικής Υπηρεσίας. 
 

Κατηγορία:


Wildcard SSL