Διακήρυξη 02/2015 για την «Ανάπτυξη Δορυφορικού Δικτύου Ασφαλούς Επικοινωνίας χωρών της Μεσογείου στο πλαίσιο του προγράμματος Seahorse Mediterranean Network

Από την αρμόδια Διεύθυνση Προμηθειών & Εποπτείας Αποθηκών της Γενικής Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών του Υπουργείου Οικονομίας, Υποδομών, Ναυτιλίας και Τουρισμού ανακοινώνεται ότι...

προκηρύσσουμε ηλεκτρονικό, δημόσιο, τακτικό διαγωνισμό, ανοικτής διαδικασίας με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά για την «Ανάπτυξη Δορυφορικού Δικτύου Ασφαλούς Επικοινωνίας χωρών της Μεσογείου στο πλαίσιο του προγράμματος Seahorse Mediterranean Network», συνολικής προϋπολογισθείσας αξίας # 375.088,50 € # (συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ), σε βάρος των πιστώσεων του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων, ΣΑΕ-150/2. Η δράση εντάσσεται στις Κοινοτικές Δράσεις 2012 του «Ταμείου Εξωτερικών Συνόρων» και συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση κατά ποσοστό 90% και από Εθνικούς Πόρους κατά 10%.

Ο Διαγωνισμός θα πραγματοποιηθεί με χρήση της πλατφόρμας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (ΕΣΗΔΗΣ), μέσω της διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr του συστήματος, όπου θα είναι διαθέσιμο το πλήρες τεύχος της Διακήρυξης.

Ημερομηνία έναρξης ηλεκτρονικής υποβολής προσφορών: 01-09-2015 και ώρα 09:00.

Καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών: 07-09-2015 και ώρα 15:00.

Πληροφορίες στους ενδιαφερόμενους θα παρέχονται από τη Δ/νση Προμηθειών & Εποπτείας Αποθηκών του ΥΠ.Ο.Υ.Ν.Τ./Γ.Δ.Ο.Υ. στα τηλέφωνα 213–1374210 / 213-1371081 κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες.

Κατηγορία:

Υπηρεσία:

Κατάσταση: 
ΕΝΕΡΓΟΣ

Wildcard SSL