Διευκρίνιση επί της αριθ. 02/2015 Διακήρυξης

«Διευκρίνιση επί της Αριθ. 02/2015 Διακήρυξης ΥπΟΥΝΤ/ΓΔΟΥ/ΔΙΠΕΑ 2ο για το έργο  «Ανάπτυξη Δορυφορικού Δικτύου Ασφαλούς Επικοινωνίας χωρών της Μεσογείου στο πλαίσιο του προγράμματος SEAHORSE Mediterranean Network»:

Στην 02/2015 Διακήρυξη με αριθμό συστήματος 4185 στην πλατφόρμα του ΕΣΗΔΗΣ στις Τεχνικές Προδιαγραφές (ενότητα 2.4, παράγραφο ΙΕ/iii), έχει αναγραφεί ο όρος:  “iii. Κάθε οθόνη: α) Θα ανήκει στην κατηγορία των οθονών μεγέθους 55 ιντσών, β) Θα είναι τεχνολογίας IPS LED με τουλάχιστον 178ο μοίρες γωνία θέασης, γ) Θα υποστηρίζει λειτουργία 24/7, δ) Θα έχει φωτεινότητα τουλάχιστον 700cd/m2 και λόγο αντίθεσης τουλάχιστον 3500:1 (τυπική, όχι δυναμική), ε) Θα έχει ανάλυση 1920x1080, στ) Θα έχει response time το πολύ 8ms.”, ο οποίος έχει τεθεί εκ παραδρομής, αντί του ορθού όρου: “iii. Κάθε οθόνη: α) Θα ανήκει στην κατηγορία των οθονών μεγέθους 55 ιντσών, β) Θα είναι τεχνολογίας LED με τουλάχιστον 178ο μοίρες γωνία θέασης, γ) Θα υποστηρίζει λειτουργία 24/7, δ) Θα έχει φωτεινότητα τουλάχιστον 700cd/m2 και λόγο αντίθεσης τουλάχιστον 3500:1 (τυπική, όχι δυναμική), ε) Θα έχει ανάλυση 1920x1080, στ) Θα έχει Response Time το πολύ 8ms.”

Κατηγορία:

Υπηρεσία:

Κατάσταση: 
ΕΝΕΡΓΟΣ

Wildcard SSL