Διαγωνισμός κατάταξης Δοκίμων Υπαξιωματικών Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ. (ανδρών – γυναικών ) έτους 2014


1. Σε συνέχεια της από 17-06-2015 Ανακοίνωσης Υπηρεσίας μας, ανακοινώνεται ότι κατ’ εφαρμογή του άρθρου 28 του ν. 4305/2014 διενεργήθηκε και ολοκληρώθηκε ο έλεγχος γνησιότητας των δικαιολογητικών των υποψηφίων του Διαγωνισμού Κατάταξης Δοκίμων Υπαξιωματικών Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ. (ανδρών- γυναικών) έτους 2014 από την αρμόδια Επιτροπή, η οποία συγκροτήθηκε με την Αριθ. Φακ. 221.10-2/2015/Αριθ. Σχεδ.:3385/02-04-2015 Απόφαση Υπουργού Οικονομίας, Υποδομών, Ναυτιλίας και Τουρισμού (ΑΔΑ:7ΣΣ6465ΦΘΘ-ΜΡ5) σύμφωνα με τα οριζόμενα στο Κεφάλαιο ΙΒ΄ της Αριθμ. Φακέλου: 221.10-2/2014/Αριθμ. Σχεδίου: 5508/23-05-2014 Απόφαση Αρχηγού Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ. «Προκήρυξη  Διαγωνισμού Κατάταξης Δοκίμων Υπαξιωματικών Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ. (ανδρών – γυναικών) έτους 2014» (ΑΔΑ: ΒΙΙΩΟΠ-7ΤΗ).

2. Κατόπιν συνεννόησης με τις αρμόδιες υπηρεσίες του Πολεμικού Ναυτικού οι ΕΠΙΤΥΧΟΝΤΕΣ Δόκιμοι Υπαξιωματικοί Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ. του οικείου διαγωνισμού, πρόκειται να καταταγούν στη Σχολή Δοκίμων Υπαξιωματικών Λ.Σ. ως νέα Εκπαιδευτική Σειρά 2015-2016 κατά το 3ο δεκαήμερο μηνός Σεπτεμβρίου του τρέχοντος έτους.

3. Λεπτομέρειες σχετικές με την κατάταξη θα γνωστοποιηθούν με προσωπικά τηλεγραφήματα στους Επιτυχόντες, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο Κεφάλαιο ΙΑ΄ της οικείας προκήρυξης.

Σχετικά αρχεία: 

Κατηγορία:


Wildcard SSL