Διακήρυξη 03/2015 για την «Προμήθεια εξοπλισμού Έρευνας και Διάσωσης για τα επιχειρησιακά μέσα του Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ»

Από την αρμόδια Διεύθυνση Προμηθειών & Εποπτείας Αποθηκών της Γενικής Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών του Υπουργείου Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής ανακοινώνεται ότι προκηρύσσουμε ηλεκτρονικό, δημόσιο, τακτικό διαγωνισμό, ανοικτής διαδικασίας με κριτήριο κατακύρωσης τη χαμηλότερη τιμή για την «Προμήθεια εξοπλισμού έρευνας και διάσωσης για τα επιχειρησιακά μέσα του Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ», συνολικής προϋπολογισθείσας αξίας  # 486.000,00€#  συν ΦΠΑ 23% (όπου απαιτείται) #38.525,00€ #, σύνολο # 524.525,00 €#, σε βάρος των πιστώσεων του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων, ΣΑΕ-150/2. Η δράση εντάσσεται στις Έκτακτες Δράσεις 2014 του «Ταμείου Εσωτερικής Ασφάλειας» και συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση κατά ποσοστό 100% και από Εθνικούς Πόρους το αναλογούμενο ποσοστό ΦΠΑ.

Ο Διαγωνισμός θα πραγματοποιηθεί με χρήση της πλατφόρμας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (ΕΣΗΔΗΣ), μέσω της διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr του συστήματος, όπου θα είναι διαθέσιμο το πλήρες τεύχος της Διακήρυξης.

Ημερομηνία έναρξης ηλεκτρονικής υποβολής προσφορών: 22-12-2015 και ώρα 09:00.

Καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών: 29-12-2015 και ώρα 15:00.

Πληροφορίες στους ενδιαφερόμενους θα παρέχονται από τη Δ/νση Προμηθειών & Εποπτείας Αποθηκών του Υ.ΝΑ.Ν.Π./Γ.Δ.Ο.Υ. στα τηλέφωνα 213–1374648 / 213-1371081 κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες.

Κατηγορία:

Υπηρεσία:

Κατάσταση: 
ΕΝΕΡΓΟΣ

Wildcard SSL