Διευκρίνιση επί της αριθ. 03/2015 Διακήρυξης

Παροχή διευκρίνησης επί της αριθ. 03/2015 Διακήρυξης ΥΝΑΝΠ/ΓΔΟΥ/ΔΙΠΕΑ 2ο (συστημικός αριθμός 17192), για την «Προμήθεια εξοπλισμού Έρευνας και Διάσωσης για τα επιχειρησιακά μέσα του Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ»:

1. Σας γνωρίζουμε ότι με την αριθ.03/2015 Διακήρυξη προκηρύχθηκε από την Υπηρεσία μας διαγωνισμός για την προμήθεια «Εξοπλισμού Έρευνας και Διάσωσης για τα επιχειρησιακά μέσα Λ.Σ.- ΕΛ.ΑΚΤ.», προϋπολογισθείσας αξίας #524.525,00€# (συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ όπου απαιτείται) με κριτήριο κατακύρωσης τη χαμηλότερη τιμή, καθορίσθηκε δε ως καταληκτική ημερομηνία ηλεκτρονικής υποβολής  προσφορών η 29/12/2015 και ώρα 15:00.

2. Ως προς τα αναφερόμενα στο Παράρτημα Γ΄ «ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ» της ανωτέρω σχετικής διακήρυξης  διευκρινίζεται πως εκ παραδρομής στην παράγραφο 1.1 του Κεφαλαίου 1 «Δικαιολογητικά Συμμετοχής» αναγράφεται πως το ύψος της εγγυητικής επιστολής συμμετοχής είναι #6.099,00€# «(…)Το ύψος της εγγύησης συμμετοχής στο διαγωνισμό πρέπει να αντιστοιχεί σε ποσό έξι χιλιάδων ενενήντα εννέα ευρώ (6.099,00), δηλαδή σε ποσοστό 2% επί (…)». Το ορθό ορίζεται στο Κεφάλαιο 3 «ΕΓΓΥΗΣΕΙΣ» στην παρ. 3.1 της διακήρυξης, όπου αναφέρεται συγκεκριμένα ότι «(…)Το ποσό της εγγυητικής επιστολής ή του γραµµατίου (κατ’ άρθρο 157 του ν. 4281/2014) πρέπει να καλύπτει σε ΕΥΡΩ ΠΟΣΟΣΤΟ 2%  ΤΗΣ ΣΥΝΟΛΙΚΗΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΘΕΙΣΗΣ (άνευ Φ.Π.Α.) ΑΞΙΑΣ του κάθε έργου ή υποκατηγοριών έργου, που περιγράφεται στο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α’, για τα οποία ο συμμετέχων υποβάλει προσφορά, και ισχύει όπως προβλέπεται στο άρθρο 157 του ν. 4281/2014 και το συνηµµένο υπόδειγμα (ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ  Δ΄ - ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ Α΄)(…)».

3. Κατόπιν των ανωτέρω διευκρινίζεται πως ο εκάστοτε προμηθευτής οφείλει να υποβάλλει εγγυητική επιστολή τραπέζης για την συμμετοχή του στον εν θέματι διαγωνισμό, η οποία θα πρέπει να καλύπτει τουλάχιστον το 2% του συνολικού προϋπολογισμού (προ ΦΠΑ)  του κάθε έργου ή υποκατηγορίας έργου, όπως αυτός περιγράφεται στο Παράρτημα Α’ της διακήρυξης, για το/α οποίο/α ο συμμετέχων θα υποβάλλει προσφορά.   

4. Η παρούσα θα αναρτηθεί στην πλατφόρμα του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (ΕΣΗΔΗΣ), στη διαδικτυακή πύλη www.promitheus.gov.gr του συστήματος, όπου θα είναι διαθέσιμη ως επισυναπτόμενο αρχείο του διαγωνισμού με συστημικό αριθμό -17192-.

Κατηγορία:

Υπηρεσία:

Κατάσταση: 
ΕΝΕΡΓΟΣ

Wildcard SSL