Διευκρίνηση επί της αριθ. 03/2015 Διακήρυξης ΥΝΑΝΠ/ΓΔΟΥ/ΔΙΠΕΑ 2ο

 Από την Διεύθυνση Προμηθειών & Εποπτείας Αποθηκών της Γενικής Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών του Υπουργείου Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής, διευκρινίζεται ότι στην αριθ. 03/2015 Διακήρυξη ΥΝΑΝΠ/ΓΔΟΥ/ΔΙΠΕΑ 2ο (συστημικός αριθμός 17192), για την Προμήθεια εξοπλισμού Έρευνας και Διάσωσης για τα επιχειρησιακά μέσα του Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ. στο Παράρτημα ΣΤ’ «ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ» / ΕΙΔΟΣ Ζ΄ «ΚΥΚΛΙΚΑ ΣΩΣΙΒΙΑ - ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΣΩΣΙΒΙΕΣ ΖΩΝΕΣ - ΑΤΟΜΙΚΑ ΣΩΣΙΒΙΑ ΠΛΗΡΩΜΑΤΟΣ- ΘΕΡΜΑΝΤΙΚΕΣ ΚΟΥΒΕΡΤΕΣ» στην Ενότητα 3.2.4 εκ παραδρομής έχει αναγραφεί o όρος:

«3.2.4. Ειδικές εφαρμογές: Σε περίπτωση που το προσφερόμενο είδος δεν έχει σχεδιαστεί να φέρεται από πρόσωπα άνω των 140kg και περίμετρο σώματος (στο ύψος του στήθους) μεγαλύτερο από 1750 mm, τότε ποσοστό 10% επί του συνόλου των προσφερόμενων ειδών να συνοδεύεται από κατάλληλα αξεσουάρ (πχ προέκταση ιμάντα) που να καθιστούν εφικτό το γεγονός αυτό.»

αντί του ορθού όρου:

«3.2.4. Ειδικές εφαρμογές: Σε περίπτωση που το προσφερόμενο είδος ενηλίκων δεν έχει σχεδιαστεί να φέρεται από πρόσωπα έως 140kg και με μέγιστη περίμετρο σώματος (στο ύψος του στήθους) 1750 mm, τότε ποσοστό 10% επί του συνόλου των προσφερόμενων ειδών ενηλίκων να συνοδεύεται από κατάλληλα αξεσουάρ (πχ προέκταση ιμάντα) που να καθιστούν εφικτή την ασφαλή προσαρμογή σε τέτοια άτομα

σύμφωνα με τις απαιτήσεις της Απόφασης MSC.207(81) όπως ισχύει, περί τροποποιήσεων του LSA Code για το είδος ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΣΩΣΙΒΙΕΣ ΖΩΝΕΣ SOLAS (Lifejackets).

Η παρούσα θα αναρτηθεί στην πλατφόρμα του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (ΕΣΗΔΗΣ), στη διαδικτυακή πύλη www.promitheus.gov.gr του συστήματος, όπου θα είναι διαθέσιμη ως επισυναπτόμενο αρχείο του διαγωνισμού με συστημικό αριθμό -17192-».

Κατηγορία:

Υπηρεσία:

Κατάσταση: 
ΕΝΕΡΓΟΣ

Wildcard SSL