Κρίσεις Ανωτέρων Αξιωματικών Λιμενικού Σώματος – Ελληνικής Ακτοφυλακής

1. Την 29-03-2016 συνεκλήθη το Ανώτερο Συμβούλιο Κρίσεων Λιμενικού Σώματος - Ελληνικής Ακτοφυλακής έτους 2016 υπό την προεδρία του Αρχηγού του Λιμενικού Σώματος - Ελληνικής Ακτοφυλακής.

α) Κατά τις εργασίες του Συμβουλίου αυτού εκρίθησαν συνολικά για το έτος 2016:

  • Τριάντα τρεις (33) Πλοίαρχοι (εκ Σ.Δ.Σ.Λ.Σ.)

  • Ένας (01) Πλοίαρχος Τεχνικός

  • Τέσσερις (04) Πλοίαρχοι Υγειονομικοί

  • Είκοσι επτά (27) Πλωτάρχες (εκ Σ.Δ.Σ.Λ.Σ.)

  • Δέκα έξι (16) Πλωτάρχες Τεχνικοί

β) Πέντε (05) Πλοίαρχοι (εκ Σ.Δ.Σ.Λ.Σ.) εξαιρέθηκαν από την κρίση για το εν λόγω έτος και

 

γ) Η κρίση για το ίδιο έτος, δύο (02) Πλοιάρχων (εκ Σ.Δ.Σ.Λ.Σ.), ενός (01) Πλωτάρχη (εκ Σ.Δ.Σ.Λ.Σ.) και μιας (01) Πλωτάρχου Λ.Σ. Τεχνικού ανεστάλη.

 

2. Εκ του συνόλου των κριθέντων:

 

α) Είκοσι έξι (26) Πλοίαρχοι Λ.Σ. (εκ Σ.Δ.Σ.Λ.Σ.) κρίθηκαν ως «Προακτέοι» και οι κάτωθι έντεκα (11) αρχαιότεροι εξ αυτών:

 

 

Αρμπουνιώτης

Νικόλαος

του

Κωνσταντίνου

(Α.Μ. 820)

 

Παπαλεονάρδος

Δημοσθένης

του

Διονυσίου

(Α.Μ. 823)

 

Μεταξάς

Νικόλαος

του

Κωνσταντίνου

(Α.Μ. 824)

 

Βαρελάς

Αναστάσιος

του

Κωνσταντίνου

(Α.Μ. 830)

 

Δεμερτζής

Κωνσταντίνος

του

Αντωνίου

(Α.Μ. 836)

 

Αναστασάκος

Αγησίλαος

του

Αριστοτέλη

(Α.Μ. 837)

 

Θεοφανόπουλος

Αλέξανδρος

του

Λεωνίδα

(Α.Μ. 839)

 

Περδικούρης

Γεώργιος

του

Δημητρίου

(Α.Μ. 840)

 

Λαγουρός

Αλέξανδρος

του

Νικολάου

(Α.Μ. 842)

 

Στουρνάρας

Παναγιώτης

του

Νικολάου

(Α.Μ. 843)

 

Μάμμης

Βασίλειος

του

Ηλία

(Α.Μ. 844)

 

πρόκειται να προαχθούν στον βαθμό του Αρχιπλοιάρχου Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ. προς κάλυψη κενών οργανικών θέσεων.

 

β) Δύο (02) Πλοίαρχοι (εκ Σ.Δ.Σ.Λ.Σ.) κρίθηκαν ως «Παραμένοντες στον ίδιο βαθμό».

 

γ) Πέντε (05) Πλοίαρχοι (εκ Σ.Δ.Σ.Λ.Σ.) κρίθηκαν ως «Ευδοκίμως τερματίσαντες τη σταδιοδρομία τους» και πρόκειται να προαχθούν στον βαθμό του Αρχιπλοιάρχου Λιμενικού Σώματος - Ελληνικής Ακτοφυλακής (εκτός οργανικών θέσεων), για τριάντα (30)ημέρες, μετά την πάροδο των οποίων θα αποστρατευθούν.

 

δ) Ένας (01) Πλοίαρχος Λ.Σ. Τεχνικός κρίθηκε ως «Προακτέος».

 

ε) Τέσσερις (04) Πλοίαρχοι Λ.Σ. Υγειονομικοί κρίθηκαν ως «Προακτέοι».

 

στ) Είκοσι τέσσερις (24) Πλωτάρχες (εκ Σ.Δ.Σ.Λ.Σ.) κρίθηκαν ως «Προακτέοι» και τρεις (03) ως «Παραμένοντες στον ίδιο βαθμό».

 

ζ) Δέκα έξι (16) Πλωτάρχες Τεχνικοί κρίθηκαν ως «Προακτέοι».

Σχετικά αρχεία: 

Κατηγορία:


Wildcard SSL