Πίνακας Επιτυχόντων & ανά κατηγορία Πίνακες Επιλαχόντων υποψηφίων Δοκίμων Λιμενοφυλάκων έτους 2015 - Προθεσμία άσκησης ενστάσεων στο ΑΣΕΠ

Ανακοινώνεται ότι ο Πίνακας Επιτυχόντων και οι ανά κατηγορία Πίνακες Επιλαχόντων υποψηφίων Δοκίμων Λιμενοφυλάκων έτους 2015 αναρτήθηκαν την 17-05-2016 ημέρα Τρίτη στην ιστοσελίδα του Λιμενικού Σώματος - Ελληνικής Ακτοφυλακής (www.hcg.gr), καθώς και στο κτίριο του Αρχηγείου Λ.Σ. – ΕΛ.ΑΚΤ., στην Ακτή Βασιλειάδη, Πύλες Ε1 – Ε2. 

Ο τελικός Πίνακας Επιτυχόντων και οι τελικοί ανά κατηγορία Πίνακες Επιλαχόντων υποψηφίων Δοκίμων Λιμενοφυλάκων έτους 2015, θα προκύψουν μετά από την εκδίκαση από το Ανώτατο Συμβούλιο Επιλογής Προσωπικού (Α.Σ.Ε.Π.) τυχόν ενστάσεων. Προθεσμία υποβολής των ενστάσεων στο Α.Σ.Ε.Π. ορίζεται από τη 18η Μαΐου 2016, ημέρα Τετάρτη, έως και την 27η Μαΐου 2016, ημέρα Παρασκευή.

Στην ένσταση που κατατίθεται ή αποστέλλεται με συστημένη επιστολή απευθείας στο Α.Σ.Ε.Π., πρέπει να επισυνάπτεται και παράβολο πενήντα (50) ευρώ άλλως η ένσταση δεν λαμβάνεται υπόψη.

Επισημαίνεται ότι, η ένσταση επιτρέπεται, για όλα τα στάδια – διαδικασίες του οικείου διαγωνισμού, για λόγους νομιμότητας και όχι για τη βαθμολογία και την ουσιαστική εκτίμηση των πραγμάτων και πρέπει να περιέχει συγκεκριμένους λόγους ακυρότητας κατά συγκεκριμένης πράξεως ή παραλείψεως.

Κατηγορία:


Wildcard SSL