Πρόσληψης ωρομίσθιου εκπαιδευτικού προσωπικού στη ΔΗΜΟΣΙΑ ΣΧΟΛΗ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ ΝΑΥΤΙΚΟΥ ΣΩΣΤΙΚΩΝ - ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΩΝ ΜΕΣΩΝ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ( ΔΣΕΝ / ΣΠΜ /ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ )

Η ΔΣΕΝ/ΣΠΜ/ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ προτίθεται να προσλάβει για το εκπαιδευτικό έτος 2016-2017λαμβάνοντας υπόψη τις διατάξεις  του Β.Δ. 631/72,  της παρ. 3 του άρθρου 29 του Ν. 1943/91, όπως αντικαταστάθηκαν με το άρθρο 10 του Ν. 2026/1992 (ΦΕΚ Α’ 43), σε συνδυασμό με το 1ο εδάφιο της περίπτωσης β.β του άρθρου 24 και την περ. β της παρ. 2 του άρθρου 14 του ν.2190/1994, και με την Αρ.Πρωτ.: 2901.02/42297/2016/19-05-2016Εγκριτική ΑπόφασηΥΝΑΝΠ/ΔΔΥ-1Οωρομίσθιους καθηγητές για να διδάξουν μαθήματα της ειδικότητας ως εξής :             
α)Μέχρι δύο (02) Πλοιάρχους Α’ τάξης Ε.Ν.
β)Μέχρι δύο (02) Πλοιάρχους Β’ τάξης Ε.Ν.
γ)Ένα (01) βοηθό πρακτικών εφαρμογών (Πλοίαρχος Γ’ τάξης Ε.Ν. ή Ναύκληρος).
δ)Έναν (01) ιατρό

Κατηγορία:


Wildcard SSL