ΠΡΑΞΗ ΕΠΙΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΤΙΜΟΥ Κ.Λ. ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

Επωνυμία Παραβάτη: 
΄΄Γ. & I. ΦΕΡΒΕΛΗΣ ΚΑΙ ΣΙΑ Ο.Ε. ΣΥΜΠΛΟΙΟΚΤΗΣΙΑ΄΄όπως νομίμως εκπροσωπείται
Τόπος παράβασης: 
Ιχθυόσκαλα Ν. ΜΗΧΑΝΙΩΝΑΣ
Περιγραφή Παράβασης: 

Στις 20-04-2016 και περί ώρα 01:15΄ κατά την διενέργεια ελέγχου από ελεγκτές της Υπηρεσίας μας στην Ιχθυόσκαλα Ν. Μηχανιώνας διαπιστώθηκε ότι εξέδωσε προς την εταιρεία ΄΄NEPTUN΄΄(ΚΕΧΑΓΙΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ & ΣΙΑ Ο.Ε.) με Α.Φ.Μ.: 999923114 της Δ.Ο.Υ.: Καλαμαριάς το Νο 124/19-04-2016 Συνοδευτικό Διακίνησης Αποθεμάτων (Δελτίο Αποστολής), επί του οποίου δεν αναγράφονταν, εκτός των άλλων υποχρεωτικών στοιχείων σύμφωνα με το άρθρο 13 του Ν. 4177/2013 (ΦΕΚ 173 Α΄/2013), ο αριθμός των μέσων συσκευασίας και τα είδη των αλιευμάτων με την ίδια τιμή εντός αυτών, συγκεκριμένα ευρέθησαν εκατόν δώδεκα (112) κιβώτια επιτοπίως, ενώ το σύνολο των διακινηθέντων κιβωτίων που αναγράφονταν στο Νο 124/19-04-2016 Συνοδευτικό Διακίνησης Αποθεμάτων (Δελτίο Αποστολής), ήταν εκατόν δεκατρία (113)κιβώτια.

Επιβληθέν Πρόστιμο €: 
1 000.00

Κατηγορία:


Wildcard SSL