Πρόσληψης ωρομίσθιου εκπαιδευτικού προσωπικού στη ΔΗΜΟΣΙΑ ΣΧΟΛΗ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ ΝΑΥΤΙΚΟΥ ΣΩΣΤΙΚΩΝ - ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΩΝ ΜΕΣΩΝ ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΥ ( ΔΣΕΝ / ΣΠΜ / ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΥ )

Η ΔΣΕΝ/ΣΠΜ/ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΥ προτίθεται να προσλάβει, για το χρονικό διάστημα από 20-07-2016 έως 31-08-2016 διδακτικού έτους 2015-16 λαμβάνοντας υπόψη τις διατάξεις του Β.Δ. 631/72, της παρ. 3 του άρθρου 29 του Ν. 1943/91, όπως αντικαταστάθηκαν με το άρθρο 10 του Ν. 2026/1992 (ΦΕΚ Α’ 43), σε συνδυασμό με το 1ο εδάφιο της περίπτωσης β.β του άρθρου 24 και την περ. β της παρ. 2 του άρθρου 14 του ν.2190/1994, και με την αριθμ. Πρωτ. 2901.02/44485/2016,25-05-2016 Εγκριτική Απόφαση Υ.Ν.Α.Ν.Π/ΔΔΥ 1o, ωρομίσθιο καθηγητή για να διδάξει μαθήματα της ειδικότητας ως εξής :
Έναν (01) Πλοίαρχο Α΄ τάξεως Ε.Ν.

Κατηγορία:


Wildcard SSL