Τελικός Πίνακας Επιτυχόντων & ανά κατηγορία Τελικοί Πίνακες Επιλαχόντων υποψηφίων Δοκίμων Λιμενοφυλάκων έτους 2015

Ανακοινώνεται ότι ο τελικός Πίνακας Επιτυχόντων και οι τελικοί ανά κατηγορία Πίνακες Επιλαχόντων υποψηφίων Δοκίμων Λιμενοφυλάκων έτους 2015, όπως αυτοί καταρτίσθηκαν από την αρμόδια Επιτροπή Παραλαβής – Ελέγχου Δικαιολογητικών, Μοριοδότησης και Κατάταξης, αναρτήθηκαν την 02-08-2016 ημέρα Τρίτη στην ιστοσελίδα του Λιμενικού Σώματος - Ελληνικής Ακτοφυλακής (www.hcg.gr), καθώς και στο κτίριο του Αρχηγείου Λ.Σ. – ΕΛ.ΑΚΤ., στην Ακτή Βασιλειάδη, Πύλες Ε1 – Ε2. 


Η Απόφαση του Αρχηγού Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ. για την κατάταξη στη Σχολή Λιμενοφυλάκων των αναφερομένων στον τελικό Πίνακα Επιτυχόντων, θα προωθηθεί μετά την έκδοση σχετικής απόφασης κατανομής του Υπουργού Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης (κατ’ εφαρμογή της παρ. 5 άρθρο 11 του ν. 3833/2010 και της παρ. 21 άρθρο ένατο του ν. 4057/2012, όπως ισχύουν), καθώς και μετά τη διενέργεια υποχρεωτικού αυτεπάγγελτου ελέγχου της γνησιότητας των δικαιολογητικών που έχουν υποβληθεί (κατ’ εφαρμογή του άρθρου 28 του ν. 4305/2014, όπως ισχύει).

Κατηγορία:


Wildcard SSL