ΠΡΑΞΗ ΕΠΙΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΤΙΜΟΥ Κ.Λ.Θ./ Α΄ Λ/Τ Ν. ΜΗΧΑΝΙΩΝΑΣ

Επωνυμία Παραβάτη: 
ΚΟΪΔΑΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ & ΣΙΑ ΟΕ, νομίμως εκπροσωπούμενη (ΥΠΟΤΡΟΠΟΣ)
Τόπος παράβασης: 
Ιχθυόσκαλα Ν. ΜΗΧΑΝΙΩΝΑΣ
Περιγραφή Παράβασης: 

Την 23-06-2016 και ώρα 01:10 σε γενόμενο έλεγχο στην Ιχθυόσκαλα Ν. ΜΗΧΑΝΙΩΝΑΣ στην ράμπα φορτοεκφόρτωσης αλιευμάτων κατά την διάρκεια εκφόρτωσης από το ΦΔΧ ψυγείο με αρ. κυκλοφορίας ΝΧΥ 2802, διαπιστώθηκε ότι διακίνησε για εμπορία –πώληση προς την εταιρεία εμπορίας ιχθύων “ΚΕΧΑΓΙΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ & ΣΙΑ ΟΕ”, πενήντα έξι (56) κιλά ιχθύες του
είδους “lithognathus mormyrus” (μουρμούρα) μικρού μεγέθους, διαστάσεων από 16 έως 18 εκατοστά (κάτω του ελαχίστου επιτρεπομένου μεγέθους των 20 εκατοστών όπως ορίζεται από το παράρτημα ΙΙΙ του Κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1967/2006 του Συμβουλίου της 21ης Δεκεμβρίου 2006).

Επιβληθέν Πρόστιμο €: 
2 000.00

Κατηγορία:


Wildcard SSL