ΠΡΑΞΗ ΕΠΙΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΤΙΜΟΥ Κ.Λ.Θ./ Α΄ Λ/Τ Ν. ΜΗΧΑΝΙΩΝΑΣ

Επωνυμία Παραβάτη: 
ΜΠΑΡΑΚΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΤΟΥ ΙΩΑΝΝΗ
Τόπος παράβασης: 
Ιχθυόσκαλα Ν. ΜΗΧΑΝΙΩΝΑΣ
Περιγραφή Παράβασης: 

Την 26-06-2016 και ώρα 00:45 σε γενόμενο έλεγχο στην ράμπα φορτοεκφόρτωσης αλιευμάτων κατά την διάρκεια εκφόρτωσης από το ΦΔΧ ψυγείο με αρ. κυκλοφορίας ΕΚΒ 4594, διαπιστώθηκε ότι διακίνησε για εμπορία -πώληση προς την εταιρεία εμπορίας αλιευμάτων "ΑΦΟΙ ΝΤΑΟΥΛΤΖΗ Ο Ε", εκατόν εικοσιτέσσερα (124) κιλά ιχθύες του είδους "pageilus bogaraveo" (κεφάλας) μικρού μεγέθους, διαστάσεων από 15 έως 28 εκατοστά (κάτω του ελαχίστου επιτρεπομένου μεγέθους των 33 εκατοστών όπως ορίζεται από το παράρτημα III του Κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1967/2006 του Συμβουλίου της 21ης Δεκεμβρίου 2006).

Επιβληθέν Πρόστιμο €: 
1 000.00

Κατηγορία:


Wildcard SSL