Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για τη σύναψη σύμβασης σύμφωνα με το άρθρο 10 παρ.3 της από 24.12.2015 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου (Α` 182), η οποία κυρώθηκε με το ν. 4366/2016 (A` 182)

Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να υποβάλλουν την προσφορά τους σε σφραγισμένο φάκελο στην Επιτροπή Αξιολόγησης Αποτελεσμάτων των Τακτικών Διαγωνισμών και των Διαδικασιών Διαπραγμάτευσης Υπουργείου Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής έτους 2016, στην αίθουσα 317 του κτηρίου του Υπουργείου Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής, Ταχ. Δ/νση: Ακτή Βασιλειάδη, Πύλες Ε1-Ε2,  Τ.Κ. 185 10 Λιμένας Πειραιά μέχρι την Τρίτη 20/9/2015 και ώρα 21.30.

Κατηγορία:


Wildcard SSL