Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για τη στελέχωση της Επιτελικής ∆οµής ΕΣΠΑ του Υπουργείου Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής

Το Υπουργείο Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής, προκειμένου να στελεχώσει την Επιτελική Δομή ΕΣΠΑ του Υπουργείου που αναδιαρθρώθηκε με την αρ. 83063/ΕΥΘΥ782/25.08.2016 ΚΥΑ (Β’ 2643), απευθύνει πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για πλήρωση θέσεων με μετακίνηση ή απόσπαση υπαλλήλων με σχέση δημοσίου δικαίου ή αορίστου χρόνου από φορείς του Δημοσίου ή του ευρύτερου δημοσίου τομέα, σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 1α του άρθρου 18 του Ν.3614/2007 (ΦΕΚ 267/Α/3-12-2007) και του Ν.4314/23-12- 2014 (ΦΕΚ 265/Α/23-12-2014) ως ισχύουν.

Κατηγορία:


Wildcard SSL