Ανακοίνωση διενέργειας κλήρωσης για ανάδειξη μελών α) Επιτροπής Διενέργειας Διαγωνισμού και Αξιολόγησης Προσφορών και β) Επιτροπής Παρακολούθησης και Παραλαβής Έργου (ΕΠΠΕ) στο πλαίσιο της αριθ. 3/2016 Πρόσκλησης Εκδήλωσης ενδιαφέροντος

για την επιλογή αναδόχου Ειδικού Συμβούλου για την «Παροχή υπηρεσιών τεχνικής υποστήριξης της Επιτελικής Δομής ΕΣΠΑ του Υπουργείου Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής στην ανάπτυξη ολοκληρωμένου συστήματος διαχείρισης ποιότητας με βάση εγκεκριμένα πρότυπα και στη διασφάλιση της διαχειριστικής ικανότητας του ΥΝΑΝΠ, ως δικαιούχου για την υλοποίηση συγχρηματοδοτούμενων πράξεων σύμφωνα με τις απαιτήσεις της εν ισχύ Προγραμματικής Περιόδου» (ΑΔΑ: ΩΒ0Σ4653ΠΩ-06Κ),στο πλαίσιο της Ενταγμένης Πράξης με τίτλο: «ΕΚΠΟΝΗΣΗ ΜΕΛΕΤΩΝ - ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΩΝ 2014-2020 ΤΗΣ ΕΠΙΤΕΛΙΚΗΣ ΔΟΜΗΣ ΕΣΠΑ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ ΚΑΙ ΝΗΣΙΩΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ» με Κωδικό ΟΠΣ 5000338 στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Τεχνική Βοήθεια 2014-2020»(ΣΑΕ589/1).

Κατηγορία:


Wildcard SSL