Διενέργεια Τεχνικού Διαλόγου

Από την αρμόδια Διεύθυνση Προμηθειών και Εποπτείας Αποθηκών (ΔΙ.Π.Ε.Α.) της Γενικής Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών (Γ.Δ.Ο.Υ.) του Υπουργείου Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής (Υ.ΝΑ.Ν.Π.) ανακοινώνεται η διενέργεια ανοιχτού Τεχνικού Διαλόγου, μη δεσμευτικής συμμετοχής οικονομικών φορέων, με σκοπό την κατάρτιση τεχνικών προδιαγραφών για την “Ανάπτυξη του Εθνικού Συστήματος Ολοκληρωμένης Θαλάσσιας Επιτήρησης (ΕΣΟΘΕ)”, συνολικού προϋπολογισμού 60.000.000,00€ (συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ).

Ο τεχνικός διάλογος διενεργείται ανοικτά με στόχο την ενημέρωση των αρμόδιων Υπηρεσιών του Υ.ΝΑ.Ν.Π. επί των τεχνολογικών εξελίξεων σε εξοπλισμό και συστήματα, καθώς και τη συλλογή πληροφοριών επί ζητημάτων που κρίνονται ουσιώδη για τον καθορισμό των τεχνικών προδιαγραφών. Hσυμμετοχή των οικονομικών φορέων στη διαδικασία του Τεχνικού Διαλόγου δεν είναι δεσμευτική. Στο πλαίσιο αυτό, έχουν αποτυπωθεί στο Έντυπο Τεχνικού Διαλόγου οι αρχικές επιχειρησιακές – τεχνικές απαιτήσεις της επικείμενης προμήθειας, οι οποίες δύναται να μεταβληθούν κατά την αξιολόγηση των αποτελεσμάτων του Τεχνικού Διαλόγου. Ως εκ τούτου, επισημαίνεται ότι, όλες οι προτάσεις - παρατηρήσεις που υποβάλλονται στο πλαίσιο της διαδικασίας του Τεχνικού Διαλόγου, θα αξιολογηθούν από τα αρμόδια όργανα του Υ.ΝΑ.Ν.Π. κατά την εκπόνηση των τεχνικών προδιαγραφών, με γνώμονα την βέλτιστη ικανοποίηση των τεχνικών - επιχειρησιακών απαιτήσεων που έχουν τεθεί, αλλά και την εξασφάλιση της μεγαλύτερης δυνατής ευρύτητας συμμετοχής και του υγιούς ανταγωνισμού. Λαμβάνοντας υπόψη την εμπιστευτική φύση των πληροφοριών που έχουν αποτυπωθεί στο  Ερωτηματολόγιο Τεχνικού Διαλόγου το εν λόγω Ερωτηματολόγιο δεν δημοσιοποιείται αλλά δύναται να παραληφθεί με συμπληρωμένη την Τεχνική περιγραφή Έργου  από ενδιαφερόμενους οικονομικούς φορείς  από το Γρ.  423  του Υ.ΝΑ.Ν.Π. (Ακτή Βασιλειάδη, Πύλη Ε1-Ε2, Τ.Κ. 18510 εντός Λιμένος Πειραιώς), κατόπιν αιτήματός τους στην ηλεκτρονική διεύθυνση dipea.d@yna.gov.gr ή/και στο Fax 213-1371361 της ΔΙ.Π.Ε.Α και στο diavoulefsi@eprocurement.gov.gr του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (ΕΣΗΔΗΣ) και υπό την προϋπόθεση υπογραφής σχετικής σύμβασης εμπιστευτικότητας και προσκόμισης Πιστοποιητικού Ασφάλειας Εγκατάστασης εκδοθέν κατά τον ισχύοντα Εθνικό Κανονισμό Βιομηχανικής Ασφάλειας (ΕΚΒΑ).

Επισημαίνεται πως, για την υπογραφή της ανωτέρω αναφερόμενης ρήτρας εμπιστευτικότητας, θα πρέπει να παραστεί στην ανωτέρω διεύθυνση του φορέα μας αυτοπροσώπως εναλλακτικά :

(α) ο/οι νόμιμος/οι εκπρόσωπος/οι του οικονομικού φορέα, ήτοι το/τα πρόσωπο/α που έχει/ουν την εξουσία να εκπροσωπεί/ούν και να δεσμεύει/ουν τον οικονομικό φορέα προσκομίζοντας το καταστατικό του οικονομικού φορέα καθώς και το σχετικό νομιμοποιητικό έγγραφο εκπροσώπησης.

(β) εξουσιοδοτημένο πρόσωπο από τον/τους νόμιμο/ους εκπρόσωπο/ους του οικονομικού φορέα εφόσον προβλέπεται από το καταστατικό του οικονομικού φορέα η δυνατότητα περαιτέρω εξουσιοδότησης. Στην περίπτωση αυτή θα προσκομιστούν το καταστατικό του οικονομικού φορέα, το/τα έγγραφο/α με τα οποία αποδεικνύεται η νόμιμη εκπροσώπηση του οικονομικού φορέα και το έγγραφο με το οποίο χορηγείται περαιτέρω η εξουσιοδότηση βάσει σχετικής πρόβλεψης του καταστατικού.

(γ) πρόσωπο που έχει εξουσιοδοτηθεί προς τούτο από το νόμιμο εκπρόσωπο του οικονομικού φορέα για τη διενέργεια της συγκεκριμένης πράξης. Στην περίπτωση αυτή θα προσκομιστούν το καταστατικό του οικονομικού φορέα, το/τα έγγραφα με τα οποία αποδεικνύεται η νόμιμη εκπροσώπηση του οικονομικού φορέα και το έγγραφο με το οποίο χορηγείται περαιτέρω η ρητή εξουσιοδότηση υπογραφής της ανωτέρω αναφερόμενης σύμβασης εμπιστευτικότητας.

Στην περίπτωση ένωσης οικονομικών φορέων θα πρέπει να προσκομιστούν για κάθε μέλος της Ένωσης το καταστατικό, το/τα έγγραφο/α με το οποίο αποδεικνύεται η νόμιμη εκπροσώπηση του οικονομικού φορέα και το έγγραφο με το οποίο χορηγείται περαιτέρω η ρητή εξουσιοδότηση υπογραφής της ανωτέρω αναφερόμενης ρήτρας εμπιστευτικότητας στον/στους κοινούς εκπροσώπους της ένωσης. 

Σε περίπτωση εγκατάστασης του οικονομικού φορέα στην αλλοδαπή, για την πιστοποίηση της εκπροσώπησης θα υποβάλλονται τα ανωτέρω αναφερόμενα νομιμοποιητικά έγγραφα, συνοδευόμενα από επίσημη μετάφραση στην ελληνική γλώσσα. Παράλληλα, θα πρέπει να προσκομιστεί ένορκη βεβαίωση του νομίμου εκπροσώπου (ή για τις χώρες όπου δεν προβλέπεται ένορκη βεβαίωση, υπεύθυνη δήλωση του οικονομικού φορέα) ενώπιον αρμόδιας δικαστικής ή διοικητικής αρχής, συμβολαιογράφου ή αρμόδιου επαγγελματικού ή εμπορικού οργανισμού της χώρας όπου είναι εγκατεστημένος ο οικονομικός φορέας, στην οποία θα αναγράφεται το νομικό καθεστώς του οικονομικού φορέα και θα δηλώνονται οι αρχές οι οποίες εκδίδουν τα σχετικά δικαιολογητικά για τη νομιμοποίησή τους.

Κατά τη διάρκεια του τεχνικού διαλόγου, με σκοπό την ανταλλαγή οικονομικοτεχνικών πληροφοριών επί της επικείμενης προμήθειας, δύναται να πραγματοποιηθούν ενημερωτικές συναντήσεις - παρουσιάσεις των οικονομικών φορέων σε αρμόδιους επιτελείς του Υ.ΝΑ.Ν.Π., κατόπιν σχετικού αιτήματος των οικονομικών φορέων στην ηλεκτρονική διεύθυνση dipea.d@yna.gov.gr ή/και στο Fax 213-1371361 της ΔΙ.Π.Ε.Α. και στο diavoulefsi@eprocurement.gov.gr του ΕΣΗΔΗΣ.

Μετά το πέρας της προθεσμίας για τη διενέργεια του Τεχνικού Διαλόγου θα αναρτηθεί σχετική ανακοίνωση στις ιστοσελίδες του Αρχηγείου Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ. (www.hcg.gr) και του Y.NA.N.Π. (www.yen.gr) με τα στοιχεία των οικονομικών φορέων που συμμετείχαν στη διαδικασία. Για τους λόγους που αναφέρθηκαν στην παρ.2 ανωτέρω, οιπροτάσεις που θα υποβληθούν από τους οικονομικούς φορείς δεν θα δημοσιοποιηθούν. Εφιστάται η προσοχή προς τους οικονομικούς φορείς για την αποφυγή καταχώρησης προτάσεων καθώς και οποιωνδήποτε λοιπών πληροφοριών/στοιχείων εμπιστευτικής φύσης απευθείας μέσω της διαδικτυακής ηλεκτρονικής φόρμας του ΕΣΗΔΗΣ, καθώς τα ανωτέρω αναρτώνται αυτούσια στον ιστότοπο του ΕΣΗΔΗΣ, ως σχόλια επί της ανακοίνωσης διενέργειας του Τεχνικού Διαλόγου.

Η διάρκεια της διαδικασίας του Τεχνικού Διαλόγου ορίζεται στις 60 ημέρες από την ανάρτηση της παρούσας. Οι ενδιαφερόμενοι δύναται να καταθέσουν συμπληρωμένο το Ερωτηματολόγιο Τεχνικού Διαλόγου (σε έντυπη ή/και ηλεκτρονική μορφή), που επισυνάπτεται σε επεξεργάσιμη μορφή στην παρούσα, ή/και να καταθέσουν αίτημα για διευκρινίσεις  στο Γρ. 422 της ΔΙΠΕΑ του Υ.ΝΑ.Ν.Π. (Ταχ. Διεύθυνση: Ακτή Βασιλειάδη, Πύλη Ε1-Ε2, Τ.Κ. 18510 εντός Λιμένα Πειραιώς) μέχρι και την ημερομηνία λήξης της διαδικασίας του Τεχνικού Διαλόγου.

Η παρούσα ανακοίνωση θα αναρτηθεί στον ιστότοπο του ΕΣΗΔΗΣ(http://www.eprocurement.gov.gr) στο σύνδεσμο Διαβουλεύσεις, στην ιστοσελίδα του Αρχηγείου Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ. (www.hcg.gr) στο σύνδεσμο Διαβουλεύσεις Τεχνικών Προδιαγραφών και στην ιστοσελίδα του Y.NA.N.Π. (www.yen.gr) στο σύνδεσμο Διαγωνισμοί – Διαβουλεύσεις  -> Δημόσιες Διαβουλεύσεις Έργων. Η παρούσα ανακοίνωση θα αναρτηθεί και στον ιστότοπο του ΔΙΑΥΓΕΙΑ του Υ.ΝΑ.Ν.Π. (https://diavgeia.gov.gr/f/nautilias_new).

Κατηγορία:

Υπηρεσία:

Κατάσταση: 
ΕΝΕΡΓΟΣ

Wildcard SSL