Ανακοίνωση Διενέργειας Κλήρωσης

Από την αρμόδια Διεύθυνση Προμηθειών και Εποπτείας Αποθηκών της Γενικής Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών του Υπουργείου Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής, ανακοινώνεται ότι την 01-12-2016 ημέρα Πέμπτη και ώρα 12:00 στο γραφείο 426 του κτιρίου του Υπουργείου Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής, (Ακτή Βασιλειάδη, Πύλη Ε1-Ε2, Πειραιάς), θα διενεργηθεί ανοικτή και δημόσια κλήρωση για την αντικατάσταση α) του αναπληρωτή 1ου Μέλους της Επιτροπής παραλαβής συμβατικών ειδών – εργασιών τακτικών διαγωνισμών & διαδικασιών διαπραγμάτευσης, και β) του 2ου Μέλους Επιτροπής παραλαβής συμβατικών ειδών – εργασιών τακτικών διαγωνισμών εργασιών διαπραγμάτευσης, που ορίστηκαν με την Α.Π.:2831.8/58402/30-06-2016 Υ.Α. (ΑΔΑ ΩΗ034653ΠΩ-9ΧΠ) όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.

Κατηγορία:

Υπηρεσία:

Κατάσταση: 
ΕΝΕΡΓΟΣ

Wildcard SSL