Παράταση Συνοπτικού Μειοδοτικού Διαγωνισμού

Παράταση προθεσμίας παραλαβής προσφορών Συνοπτικού Μειοδοτικού Διαγωνισμού για την προμήθεια είκοσι χιλιάδων (20.000) πλαστικών καρτών μετά των παρελκομένων τους για την εκτύπωση αδειών χειριστών ταχυπλόων σκαφών προϋπολογισμού εξήντα τεσσάρων χιλιάδων Ευρώ #64.000,00€# (συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 24%).

1. Απόφαση παράτασης της προθεσμίας παραλαβής προσφορών για τον εν θέματι διαγωνισμό κατά επτά (07) ημέρες ήτοι έως την 13-12-2016 και ώρα 11.00 π.μ.

Ανωτέρω παράταση κρίνεται αναγκαία, προκειμένου δοθούν στον αιτούντα Οικονομικό Φορέα, και κατ΄επέκταση σε όλους τους ενδιαφερόμενους οικονομικούς φορείς, οι απαραίτητες - για κατάρτιση και υποβολή προσφορά-διευκρινίσεις, σύμφωνα με το άρθρο 121, παρ. 5.α, του Ν. 4412/16 (Α΄ 147).

2. Κατά τα λοιπά, ισχύουν τα αναφερόμενα στην ανωτέρω υπό στοιχείο 2. σχετική Προκήρυξη.

 

ΣυνημμένοΜέγεθος
ΑΠΟΦΑΣΗ ΠΑΡΑΤΑΣΗΣ (ΩΤΠΜ4653ΠΩ-9ΘΦ)114.52 KB

Κατηγορία:

Υπηρεσία:

Κατάσταση: 
ΕΝΕΡΓΟΣ

Wildcard SSL