Παροχή Διευκρινίσεων Συνοπτικού Μειοδοτικού Διαγωνισμού

Σε συνέχεια της ΑριΘ. Πρωτ. : 2833.1-3/99790/2016/22-11-2016 Απόφασης Υ.ΝΑ.Ν.Π./Γ.Δ.Ο.Υ./ΔΙ.Π.Ε.Α. (ΑΔΑ : 7ΙΤ94653ΠΩ-ΡΗ2, ΑΔΑΜ : 16PROC005434630) με τίτλο : «Προκήρυξη Συνοπτικού Μειοδοτικού Διαγωνισμού για την προμήθεια είκοσι χιλιάδων (20.000) πλαστικών καρτών μετά των παρελκομένων τους για την εκτύπωση αδειών χειριστών ταχυπλόων σκαφών προϋπολογισμού εξήντα τεσσάρων χιλιάδων #64.000,00€# (συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 24%)», διευκρινίζονται τα ακόλουθα :

(α) Το μοντέλο των εκτυπωτών των πλαστικών καρτών είναι ZEBRA ZXP Series 7.

(β) Το κάθε μελάνι (RIBBON) να εκτυπώνει μέχρι εξαντλήσεως. Τα τεμάχια των μελανοταινιών και των lamination ribbons top – bottom, που αναγράφονται στον πίνακα της παραγράφου 1 του σχετικού τεύχους προδιαγραφών, με Α/Α : 02 και 03, θα πρέπει τουλάχιστον να επαρκούν για την εκτύπωση των αναγραφομένων στο με Α/Α : 01 είκοσι (20) χιλιάδων πλαστικών καρτών.

(γ) Οι μελανοταινίες του εκτυπωτή θα πρέπει να είναι έγχρωμες.

 

Κατηγορία:

Υπηρεσία:

Κατάσταση: 
ΕΝΕΡΓΟΣ

Wildcard SSL