Ανακοίνωση Διενέργειας Κλήρωσης

Από την αρμόδια Διεύθυνση Προμηθειών και Εποπτείας Αποθηκών της Γενικής Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών του Υπουργείου Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής, ανακοινώνεται ότι την 19-12-2016 ημέρα Δευτέρα και ώρα 13:00 στο γραφείο 426 του κτιρίου του Υπουργείου Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής, (Ακτή Βασιλειάδη, Πύλη Ε1-Ε2, Πειραιάς), θα διενεργηθεί ανοικτή και δημόσια κλήρωση για την αντικατάσταση α) του 1ου Τακτικού μέλους της Επιτροπής Παρακολούθησης Υλοποίησης – Παραλαβής του έργου ΄΄Παροχή Ταχυδρομικών Υπηρεσιών για Υπουργεία και τις αποκεντρωμένες Διοικήσεις΄΄ της υπ΄ αριθμ. 66/14 Σύμβασης ΥΠΑΑΝ., β) του Αναπληρωματικού μέλος της Επιτροπής Παρακολούθησης Υλοποίησης – Παραλαβής του έργου ΄΄Παροχή Ταχυδρομικών Υπηρεσιών για Υπουργεία και τις αποκεντρωμένες Διοικήσεις΄΄ της υπ΄ αριθμ. 66/14 Σύμβασης ΥΠΑΑΝ., γ) του αναπληρωματικού 4ου μέλους της Επιτροπής αξιολόγησης των αποτελεσμάτων των τακτικών διαγωνισμών & των διαδικασιών διαπραγμάτευσης, δ) του 2ου μέλους της Επιτροπής παραλαβής ειδών - εργασιών (αξίας 2.500 ευρώ έως 60.000 ευρώ χωρίς Φ.Π.Α.) και ε) του αναπληρωτή 2ου μέλους της Επιτροπής παραλαβής ειδών - εργασιών (αξίας 2.500 ευρώ έως 60.000 ευρώ χωρίς Φ.Π.Α.), που ορίστηκαν με την Α.Π.:2831.8/58402/30-06-2016 Υ.Α. (ΑΔΑ ΩΗ034653ΠΩ-9ΧΠ) όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.

Κατηγορία:

Υπηρεσία:

Κατάσταση: 
ΕΝΕΡΓΟΣ

Wildcard SSL