Ανακοίνωση Παροχής Διευκρινίσεων - “Ανάπτυξη του Εθνικού Συστήματος Ολοκληρωμένης Θαλάσσιας Επιτήρησης (ΕΣΟΘΕ)”

Από την αρμόδια Διεύθυνση Προμηθειών και Εποπτείας Αποθηκών της Γενικής Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών του Υπουργείου Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής ανακοινώνεται ότι κατόπιν αιτημάτων οικονομικών φορέων επί διαδικαστικών θεμάτων, κατά τη διάρκεια της διενέργειας του ανοιχτού Τεχνικού Διαλόγου, μη δεσμευτικής συμμετοχής οικονομικών φορέων, με σκοπό την κατάρτιση τεχνικών προδιαγραφών για την “Ανάπτυξη του Εθνικού Συστήματος Ολοκληρωμένης Θαλάσσιας Επιτήρησης (ΕΣΟΘΕ)”, συνολικού προϋπολογισμού 60.000.000,00€ (συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ)” και με γνώμονα την ομαλή και απρόσκοπτη διεξαγωγή της διαδικασίας του Τεχνικού διαλόγου, παρατίθενται διευκρινίσεις, σύμφωνα με το επισυναπτόμενο αρχείο “Αρ.ΕΣΗΔΗΣ 16DIAB000000222_Ανακοίνωση Παροχής Διευκρινίσεων_ΕΣΟΘΕ.pdf”.

Το επισυναπτόμενο αρχείο ανακοίνωσης παροχής διευκρινίσεων “Αρ.ΕΣΗΔΗΣ 16DIAB000000222_Ανακοίνωση Παροχής Διευκρινίσεων_ΕΣΟΘΕ.pdf” θα αναρτηθεί στον ιστότοπο του ΕΣΗΔΗΣ (http://www.eprocurement.gov.gr) στο σύνδεσμο Διαβουλεύσεις, στην ιστοσελίδα του Αρχηγείου Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ. (www.hcg.gr) στο σύνδεσμο Διαβουλεύσεις Τεχνικών Προδιαγραφών, στην ιστοσελίδα του Y.NA.N.Π. (www.yen.gr) στο σύνδεσμο Διαγωνισμοί – Διαβουλεύσεις -> Δημόσιες Διαβουλεύσεις Έργων και στον ιστότοπο του ΔΙΑΥΓΕΙΑ του Υ.ΝΑ.Ν.Π. (https://diavgeia.gov.gr/f/nautilias_new).

Κατηγορία:

Υπηρεσία:

Κατάσταση: 
ΕΝΕΡΓΟΣ

Wildcard SSL