Παροχή Διευκρινίσεων

Σε συνέχεια της ΑριΘ. Πρωτ. : 2833.6-3/109969/2016/29-12-2016 Απόφασης Υ.ΝΑ.Ν.Π./Γ.Δ.Ο.Υ./ΔΙ.Π.Ε.Α. (ΑΔΑ : Ω2ΒΘ4653ΠΩ-ΘΨΕ) με τίτλο : «Ματαίωση και επανάληψη Συνοπτικού Μειοδοτικού Διαγωνισμού για την προμήθεια μηχανογραφικού εξοπλισμού για κάλυψη αναγκών Υπηρεσιών Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ. προϋπολογισμού εβδομήντα τεσσάρων χιλιάδων  #74.000,00€# (συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. 24%), με τροποποίηση των όρων και των τεχνικών προδιαγραφών)», διευκρινίζονται ότι «δύναται να προσφερθεί οποιοδήποτε λειτουργικό που καλύπτει τις απαιτήσεις της ενότητας 8 του είδους Α του κεφαλαίου ΙΙ. Επισημαίνεται η ιδιαιτερότητα των απαιτήσεων 8.5 και 8.6».

Κατηγορία:

Υπηρεσία:

Κατάσταση: 
ΕΝΕΡΓΟΣ

Wildcard SSL