Παροχή Διευκρινίσεων

Σε συνέχεια της ΑριΘ. Πρωτ. : 2833.6-3/109969/2016/29-12-2016 Απόφασης Υ.ΝΑ.Ν.Π./Γ.Δ.Ο.Υ./ΔΙ.Π.Ε.Α. (ΑΔΑ : Ω2ΒΘ4653ΠΩ-ΘΨΕ) με τίτλο : «Ματαίωση και επανάληψη Συνοπτικού Μειοδοτικού Διαγωνισμού για την προμήθεια μηχανογραφικού εξοπλισμού για κάλυψη αναγκών Υπηρεσιών Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ. προϋπολογισμού εβδομήντα τεσσάρων χιλιάδων  #74.000,00€# (συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. 24%), με τροποποίηση των όρων και των τεχνικών προδιαγραφών)», διευκρινίζεται ότι στο σημείο όπου γίνεται αναφορά για «Πολύπριζο τεσσάρων (04) θέσεων με ενσωματωμένο σταθεροποιητή τάσης» (Κεφάλαιο ΙΙ, Α. Κεντρικές Μονάδες Σταθερών Υπολογιστών, Απαίτηση 7.6), «δύναται να γίνει αποδεκτό πολύπριζο (04) θέσεων με προστασία υπέρτασης».

Κατηγορία:

Υπηρεσία:

Κατάσταση: 
ΕΝΕΡΓΟΣ

Wildcard SSL