Ανακοίνωση – πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος

Το Αρχηγείο Λιμενικού Σώματος - Ελληνικής Ακτοφυλακής ανακοινώνει ότι προτίθεται να προβεί στην προμήθεια 23.000,00 λίτρων πετρελαίου θέρμανσης για κάλυψη αναγκών της ΑΕΝ/ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΥ.

Η προϋπολογισθείσα δαπάνη ανέρχεται στο ποσό των #24.800,00€#, συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. και νόμιμων κρατήσεων.

Εφιστάται η προσοχή στους προσφέροντες, όπως στην προσφορά τους, εκτός των λοιπών -σύμφωνα με τις τεχνικές προδιαγραφές- απαιτούμενων εγγράφων, συμπεριλάβουν και το επισυναπτόμενο Τυποποιημένο Έντυπο Υπεύθυνης Δήλωσηςτου άρθρου 79 παρ. 4 του N. 4412/2016 (Φ.Ε.Κ. Α΄ 147) κατά το επισυναπτόμενο υπόδειγμα. Επισημαίνεται ότι στο Μέρος IVτης σχετικής Υ.Δ. (Τ.Ε.Υ.Δ.) απαιτείται η συμπλήρωση μόνο της Ενότητας α.

 Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να λαμβάνουν σχετικές πληροφορίες από την επισπεύδουσα Υπηρεσία (ΑΕΝ/ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΥ) στο εξής τηλέφωνο : 210-5575986, προκειμένου να καταθέσουν την προσφορά τους εντός σφραγισμένου φακέλου με την ένδειξη: «Προσφορά για την προμήθεια 23.000,00 λίτρων πετρελαίου θέρμανσης για κάλυψη αναγκών της ΑΕΝ/ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΥ» μέχρι και την 20–01–2017 και ώρα 11:00΄, κατά τις εργάσιμες ημέρες & ώρες στην ΑΕΝ/ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΥ, Παραλία Ασπροπύργπυ, Τ.Κ. : 193 00, Ασπρόπυργος, όπου και θα εξετασθούν δημόσια.

Κατηγορία:

Υπηρεσία:

Κατάσταση: 
ΕΝΕΡΓΟΣ

Wildcard SSL