Παροχή Διευκρινίσεων

Σε συνέχεια της με Α.Π. : 2833.4-1/3112/17/16-01-2017 Ανακοίνωσης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος «ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ 23.000 ΛΙΤΡΩΝ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΥ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ ΓΙΑ ΚΑΛΥΨΗ ΑΝΑΓΚΩΝ ΤΗΣ ΑΕΝ/ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΥ», διευκρινίζεται το εξής :Στο στάδιο της διαμόρφωσης του φακέλλου «Οικονομική Προσφορά» να μην ληφθούν υπόψη τα αναφερόμενα στην παράγραφο 7.4.ii τωνσχετικών τεχνικών προδιαγραφών

Κατηγορία:

Υπηρεσία:

Κατάσταση: 
ΕΝΕΡΓΟΣ

Wildcard SSL