Ανακοίνωση διενέργειας κλήρωσης για ανάδειξη μελών επιτροπών

Κατ’ εφαρμογή της περ. ε της παραγράφου 11 του άρθρ. 221 του ν. 4412/2016 και του άρθρου 26 του ν. 4024/2011, ανακοινώνεται ότι στις 24/01/2017 ημέρα Τρίτη και ώρα 10.00 π.μ θα γίνει κλήρωση για την ανάδειξη μελών της Επιτροπής Παραλαβής, στο πλαίσιο του έργου «Υποπρόγραμμα Β΄ Ενεργειών Τεχνικής Υποστήριξης Εφαρμογής της Επιτελικής Δομής ΕΣΠΑ/ΥΝΑΝΠ» του Ε.Π. «Τεχνική Βοήθεια 2014-2020 (ΣΑΕ 0892)».
Η κλήρωση θα πραγματοποιηθεί στο γραφείο 555 (5ος όροφος) του Υπουργείου Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής (Πύλες Ε1-2, Λιμένος Πειραιά) από τη Μονάδα Β΄ της Επιτελικής Δομής ΕΣΠΑ.

Κατηγορία:


Wildcard SSL