Ανακοίνωση διενέργειας κλήρωσης για την τροποποίηση συγκρότησης της Επιτροπής Παρακολούθησης και Παραλαβής Έργου (ΕΠΠΕ) στο πλαίσιο της αριθ. 02/2016 Πρόσκλησης Εκδήλωσης ενδιαφέροντος

Ανακοινώνεται ότι στις 25/01/2017 ημέρα Τετάρτη και ώρα 14.00 π.μ. θα γίνει κλήρωση για την τροποποίηση συγκρότησης της αρ. πρωτ. Β/1552/7-10-2016 Επιτροπής Παρακολούθησης και Παραλαβής Έργου (ΕΠΠΕ) (ΑΔΑ:Ψ1Ε94653ΠΩ-ΜΞΜ)

Κατηγορία:


Wildcard SSL