Ανακοίνωση – πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος

Το Αρχηγείο Λιμενικού Σώματος - Ελληνικής Ακτοφυλακής ανακοινώνει ότι προτίθεται να προβεί στην προμήθεια έξι κωδικών πρόσβασης στη βάση δεδομένων “ΝΟΜΟΣ” με δικαίωμα χρήσης εννιακοσίων (900) ωρών για το έτος 2017 προς κάλυψη αναγκών Γρ. Νομικού Συμβούλου του Υ.ΝΑ.Ν.Π..

Η προϋπολογισθείσα δαπάνη ανέρχεται στο ποσό των #8.866,00€#, συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. και νόμιμων κρατήσεων.

Εφιστάται η προσοχή στους προσφέροντες, όπως στην προσφορά τους, εκτός των λοιπών -σύμφωνα με τις τεχνικές προδιαγραφές- απαιτούμενων εγγράφων, συμπεριλάβουν και το επισυναπτόμενο Τυποποιημένο Έντυπο Υπεύθυνης Δήλωσης του άρθρου 79 παρ. 4 του N. 4412/2016 (Φ.Ε.Κ. Α΄ 147) κατά το επισυναπτόμενο υπόδειγμα. Επισημαίνεται ότι δεν απαιτείται η συμπλήρωση του Μέρος IV της σχετικής Υ.Δ. (Τ.Ε.Υ.Δ.).

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να λαμβάνουν σχετικές πληροφορίες από την επισπεύδουσα Υπηρεσία, Γρ. Νομικού Συμβούλου ΥΝΑΝΠ στα εξής τηλέφωνα: 2131371241 – 2131374273, προκειμένου να καταθέσουν την προσφορά τους εντός σφραγισμένου φακέλου με την ένδειξη: «Προσφορά για την προμήθεια έξι κωδικών πρόσβασης στη βάση δεδομένων “ΝΟΜΟΣ” με δικαίωμα χρήσης εννιακοσίων (900) ωρών για το έτος 2017 προς κάλυψη αναγκών Γρ. Νομικού Συμβούλου του Υ.ΝΑ.Ν.Π.» μέχρι και την 30–01–2017 και ώρα 12:00΄, κατά τις εργάσιμες ημέρες & ώρες στο Γρ. 337 του Κεντρικού Κτιρίου ΥΝΑΝΠ, όπου και θα εξετασθούν δημόσια»
 

Κατηγορία:

Υπηρεσία:

Κατάσταση: 
ΕΝΕΡΓΟΣ

Wildcard SSL