Ανακοίνωση Αποτελεσμάτων προκαταρκτικών διαβουλεύσεων (Τεχνικού Διαλόγου & Δημόσιας Διαβούλευσης)

Από την αρμόδια Διεύθυνση Προμηθειών και Εποπτείας Αποθηκών της Γενικής Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών του Υπουργείου Ναυτιλίας  και Νησιωτικής Πολιτικής κατ΄εφαρμογήν των διατάξεων του Άρθρου 47 του Ν. 4412/2016 (ΦΕΚ Α΄ 147) ανακοινώνεται ότι, στο πλαίσιο διενέργειας προκαταρκτικών διαβουλεύσεων (Τεχνικού Διαλόγου & Δημόσιας Διαβούλευσης) με την αγορά, βάσει ειδικών προσκλήσεων για ανοιχτή, μη δεσμευτική συμμετοχή οικονομικών φορέων, με σκοπό την κατάρτιση τεχνικών προδιαγραφών για την “Προμήθεια και εγκατάσταση δέκα (10) κύριων μηχανών για τις έκτακτες ανάγκες των πλωτών μέσων του Πλοηγικού Σταθμού Πειραιά”, συνολικού προϋπολογισμού 385.000,00€ (απαλλάσσεται ΦΠΑ)» που αναρτήθηκαν στους διαδικτυακούς τόπους του φορέα μας (www.hcg.gr και www.yen.gr) και στο ΕΣΗΔΗΣ (www.eprocurement.gov.gr), συμμετείχαν στη διαδικασία / υπέβαλλαν προτάσεις οι παρακάτω οικονομικοί φορείς:

 

  • ΤΕΚΜΑΡ Ε.Π.Ε.
  • ORCA DIESEL Ε.Π.Ε.
  • MOTOCRAFT Α.Ε.

 

Στο πλαίσιο της ανωτέρω διαδικασίας, υπεβλήθησαν οι επισυναπτόμενες προτάσεις / παρατηρήσεις, που δεν χαρακτηρίστηκαν από τους οικονομικούς φορείς, ως εμπιστευτικές, λόγω τεχνικού ή εμπορικού απορρήτου:

 

  • Τεχνικός Διάλογος_ΤΕΚΜΑΡ Ε.Π.Ε.
  • Τεχνικός Διάλογος_ORCA DIESEL Ε.Π.Ε.
  • Δημόσια Διαβούλευση_MOTOCRAFT A.E.
  • Δημόσια Διαβούλευση_ ΤΕΚΜΑΡ Ε.Π.Ε.
  • Δημόσια Διαβούλευση_ORCA DIESEL Ε.Π.Ε.

Κατηγορία:

Υπηρεσία:

Κατάσταση: 
ΕΝΕΡΓΟΣ

Wildcard SSL