Προκήρυξη Συνοπτικού Μειοδοτικού Διαγωνισμού

Προκήρυξη συνοπτικού μειοδοτικού διαγωνισμού με σφραγισμένες προσφορές, για  την παροχή υπηρεσιών Τεχνικού Ασφαλείας για τις ΑΕΝ/Σχολές Ε.Ν. προϋπολογισμού σαράντα τεσσάρων   χιλιάδων εξακοσίων σαράντα ευρώ  #44.640,00€# (συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ  και προβλεπόμενων κρατήσεων), σύμφωνα με το Τεύχος Τεχνικών Προδιαγραφών που αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της πα­ρούσης και με κριτήριο κατακύρωσης τη χαμηλότερη τιμή.

Ημ/νία: 09-02-2017, ημέρα Πέμπτη και ώρα 11:00.       
Τόπος διενέργειας: Ακτή Βασιλειάδη, Πύλες Ε1-Ε2, Λιμάνι Πειραιά.
 3ος όροφος αίθουσα συνεδριάσεων αρ. 317.

 

 

 

ΣυνημμένοΜέγεθος
ΣΧΕΔΙΟ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ (ΑΔΑ: 7Σ2Ψ4653ΠΩ-ΙΝ8)920.46 KB

Κατηγορία:

Υπηρεσία:

Κατάσταση: 
ΕΝΕΡΓΟΣ

Wildcard SSL