Ανακοίνωση – πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος

1. Το Αρχηγείο Λιμενικού Σώματος - Ελληνικής Ακτοφυλακής ανακοινώνει ότι προτίθεται να προβεί στη διενέργεια διαγωνισμού για την παροχή υπηρεσιών καθημερινής ανάλυσης δεδομένων σε θέματα που άπτονται των αρμοδιοτήτων του Υ.ΝΑ.Ν.Π. από τα ψηφιακά μέσα (Facebook- Twitter– YouTube– blogsκ.λ.π.) από 01-01-2017 μέχρι 31-12-2017 προς κάλυψη αναγκών Γρ. Μ.Μ.Ε. & Δημοσίων Σχέσεων  του Υ.ΝΑ.Ν.Π

2.Η προϋπολογισθείσα δαπάνη ανέρχεται στο ποσό των #8.000,00€#, συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. και νόμιμων κρατήσεων.

3. Εφιστάται η προσοχή στους προσφέροντες, όπως στην προσφορά τους, εκτός των λοιπών -σύμφωνα με τις τεχνικές προδιαγραφές- απαιτούμενων εγγράφων, συμπεριλάβουν και το επισυναπτόμενο Τυποποιημένο Έντυπο Υπεύθυνης Δήλωσης του άρθρου 79 παρ. 4 του N. 4412/2016 (Φ.Ε.Κ. Α΄ 147) κατά το επισυναπτόμενο υπόδειγμα. Επισημαίνεται ότι στα Μέρη IV και V της σχετικής Υ.Δ. (Τ.Ε.Υ.Δ.) απαιτείται η συμπλήρωση της Ενότητας α.

4. Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να λαμβάνουν σχετικές πληροφορίες από την επισπεύδουσα Υπηρεσία, Γρ. ΜΜΕ & Δημοσίων Σχέσεων στα εξής τηλέφωνα: 2131374259 – 2131371042, προκειμένου να καταθέσουν την προσφορά τους εντός σφραγισμένου φακέλου με την ένδειξη: «Προσφορά για την παροχή υπηρεσιών καθημερινής ανάλυσης δεδομένων σε θέματα που άπτονται των αρμοδιοτήτων του Υ.ΝΑ.Ν.Π. από τα ψηφιακά μέσα (Facebook- Twitter– YouTube– blogsκ.λ.π.) από 01-01-2017 μέχρι 31-12-2017 προς κάλυψη αναγκών Γρ. Μ.Μ.Ε. & Δημοσίων Σχέσεων  του Υ.ΝΑ.Ν.Π» μέχρι και την 03-02-2017 και ώρα 12:00, κατά τις εργάσιμες ημέρες & ώρες στο Γρ. 548 του Κεντρικού Κτιρίου ΥΝΑΝΠ, όπου και θα εξετασθούν δημόσια.

 

Κατηγορία:

Υπηρεσία:

Κατάσταση: 
ΕΝΕΡΓΟΣ

Wildcard SSL