Διακήρυξη 01/2017

 Από την αρμόδια Διεύθυνση Προμηθειών & Εποπτείας Αποθηκών της Γενικής Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών του Υπουργείου Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής ανακοινώνεται ότι προκηρύσσεται ηλεκτρονικός, δημόσιος διαγωνισμός, ανοικτής διαδικασίας με κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσας από οικονομική άποψη προσφορά με βάση τη βέλτιστη σχέση ποιότητας-τιμής και με αντικείμενο  την  ‘’Προμήθεια  Τεχνικού  και  εκπαιδευτικού  εξοπλισμού  των Ακαδημιών  Εμπορικού  Ναυτικού  (ΑΕΝ)  ΣΥΡΟΥ-ΟΙΝΟΥΣΣΩΝ-ΧΙΟΥ’’.  Η  συνολική εκτιμώμενη  αξία  ανέρχεται  στο  ποσό  #1.630.769,24  €# (συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ). Το έργο συγχρηματοδοτείται  από  το  Ευρωπαϊκό Ταμείο  Περιφερειακής Ανάπτυξης  και  από  εθνικούς πόρους στο πλαίσιο των Επιχειρησιακών Προγραμμάτων  ‘’Νότιο  Αιγαίο  2014-2020’’  Άξονας  Προτεραιότητας  3  ‘’Βελτίωση βασικών  υποδομών’’  και  ‘’Βόρειο  Αιγαίο  2014-2020’’  (ΕΣΠΑ 2014-2020)  Άξονας Προτεραιότητας 2β ‘’Υποδομές υποστήριξης ανθρώπινου δυναμικού’’.

Ο Διαγωνισμός θα πραγματοποιηθεί με χρήση της πλατφόρμας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (ΕΣΗΔΗΣ), μέσω της διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr του συστήματος, όπου θα είναι διαθέσιμο το πλήρες τεύχος της Διακήρυξης.

Ημερομηνία έναρξης ηλεκτρονικής υποβολής προσφορών: 08-03-2017 και ώρα 09:00.

Καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών:13-03-2017 και ώρα 15:00.

Πληροφορίες στους ενδιαφερόμενους θα παρέχονται από τη Διεύθυνση Προμηθειών & Εποπτείας Αποθηκών του Υ.ΝΑ.Ν.Π./Γ.Δ.Ο.Υ. στα τηλέφωνα 213–1371081 / 213-1374594 κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες.

 

Κατηγορία:

Υπηρεσία:

Κατάσταση: 
ΕΝΕΡΓΟΣ

Wildcard SSL