Ανακοίνωση Αποτελεσμάτων Δημόσιας Διαβούλευσης Τεχνικών Προδιαγραφών

 

Από την αρμόδια Διεύθυνση Προμηθειών και Εποπτείας Αποθηκών της Γενικής Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών του Υπουργείου Ναυτιλίας  και Νησιωτικής Πολιτικής κατ΄ εφαρμογή των διατάξεων του Άρθρου 47 του Ν. 4412/2016 (ΦΕΚ Α΄ 147) ανακοινώνεται ότι, στο πλαίσιο της διαδικασίας ανοιχτής και δημόσιας Διαβούλευσης Τεχνικών Προδιαγραφών μη δεσμευτικής συμμετοχής οικονομικών φορέων, με σκοπό την οριστικοποίηση τεχνικών προδιαγραφών για το έργο ‘Τεχνικός Σύμβουλος Επιστημονικής Υποστήριξης για την τεχνική μελέτη, παρακολούθηση και παραλαβή του Έργου: Επέκταση, Αναβάθμιση και εκσυγχρονισμός του Εθνικού Συστήματος VTMIS” συνολικού προϋπολογισμού 600.000,00€ (συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ)”» που ανακοινώθηκε την 08/11/2016 στους διαδικτυακούς τόπους του φορέα μας (www.hcg.grκαι www.yen.gr) και στο ΕΣΗΔΗΣ (www.eprocurement.gov.gr), συμμετείχαν στη διαδικασία / υπέβαλλαν προτάσεις οι παρακάτω οικονομικοί φορείς:

·         «TradeTech»

·         «ImpetusEngineeringS.A.»

·         «Cosmos Business Systems S.A.»

·         «D’Appolonia S.P.A.»

·         «ASTER S.P.A»

Στο πλαίσιο της ανωτέρω διαδικασίας υπεβλήθησαν οι επισυναπτόμενες προτάσεις / παρατηρήσεις (Έντυπο Δημόσιας Διαβούλευσης), που δεν χαρακτηρίστηκαν από τους οικονομικούς φορείς,  ως εμπιστευτικές, λόγω τεχνικού ή εμπορικού απορρήτου:

·         Παρατήρηση_«ImpetusEngineering S.A.»

·         Παρατήρηση_«Cosmos Business Systems S.A.»

.         Παρατήρηση_«ASTERS.P.A»

Κατηγορία:

Υπηρεσία:

Κατάσταση: 
ΕΝΕΡΓΟΣ

Wildcard SSL