Ανακοίνωση – πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος

Το Αρχηγείο Λιμενικού Σώματος - Ελληνικής Ακτοφυλακής ανακοινώνει ότι προτίθεται να προβεί στην προμήθεια σαράντα (40) γραμμάτων πινακίδας για το Κεντρικό κτίριο ΥΝΑΝΠ.

Η προϋπολογισθείσα δαπάνη ανέρχεται στο ποσό των #3.300,00€#, συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. και νόμιμων κρατήσεων.

Εφιστάται η προσοχή στους προσφέροντες, όπως στην προσφορά τους, εκτός των λοιπών -σύμφωνα με τις τεχνικές προδιαγραφές- απαιτούμενων εγγράφων, συμπεριλάβουν και το επισυναπτόμενο Τυποποιημένο Έντυπο Υπεύθυνης Δήλωσηςτου άρθρου 79 παρ. 4 του N. 4412/2016 (Φ.Ε.Κ. Α΄ 147) κατά το επισυναπτόμενο υπόδειγμα. Επισημαίνεται ότι δεν απαιτείται η συμπλήρωση τωνΜερών IVκαι Vτης σχετικής Υ.Δ. (Τ.Ε.Υ.Δ.).

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να λαμβάνουν σχετικές πληροφορίες από την επισπεύδουσα Υπηρεσία, ΥΝΑΝΠ/ΑΛΣ-ΕΛ.ΑΚΤ./ΔΠ Δ΄ στο  εξής τηλέφωνο: 2131371300, προκειμένου να καταθέσουν την προσφορά τους εντός σφραγισμένου φακέλου με την ένδειξη: «Προσφορά για την προμήθεια σαράντα (40) γραμμάτων πινακίδας για το Κεντρικό κτίριο ΥΝΑΝΠ» μέχρι και την 01–03–2017 και ώρα 12:00΄, κατά τις εργάσιμες ημέρες & ώρες στο Γρ.200 του Κεντρικού Κτιρίου ΥΝΑΝΠ, όπου και θα εξετασθούν δημόσια»

Κατηγορία:

Υπηρεσία:

Κατάσταση: 
ΕΝΕΡΓΟΣ

Wildcard SSL