Παροχή Πρόσθετων Πληροφοριών – Διευκρινίσεων

Τέθηκαν μέσω ΕΣΗΔΗΣ τα ακόλουθα αιτήματα παροχής διευκρινίσεων:

«1. Οικονομική και Χρηματοοικονομική επάρκεια

(βλ. σελ. 63+64) – ειδικότερα περιπτώσεις ε), στ), η) και θ)

Σε κάθε μία των ανωτέρω περιπτώσεων αναφέρεται: «.... αριθμός ετών (τρία) μέσος γενικός κύκλος εργασιών....»

Δηλαδή:

εάν μία επιχείρηση, για τα τρία έτη, έχει κύκλο συνόλου εργασιών  (για παράδειγμα 100,000€, τι αυτό σημαίνει:

α) ότι έχει τη δυνατότητα να λάβει μέρος στο διαγωνισμό ποσού 100,000€;

β) ότι έχει τη δυνατότητα να λάβει μέρος στο διαγωνισμό ποσού 100,000€ ÷3 ;

καθόσον μέσος γενικός κύκλος είναι 100,000€, ενώ μέσος (όρος) γενικός κύκλος εργασιών είναι 100,000€ ÷ 3.

Όπως, είναι η πρόταση γραμμένη, οδηγεί στην άποψη της παραπάνω περίπτωσης (α), αλλά χρειάζεται διευκρίνηση και μήπως ανακοίνωση (ενέργεια η οποία παραπέμπει και στην παράταση ισχύος της καταληκτικής ημερομηνίας υποβολής προσφορών του διαγωνισμού).

 

2. Στήριξη στην ικανότητα τρίτων

α) Εάν κατά τη σελ. 65 (στήριξη στην ικανότητα τρίτων), επιλεγεί ένα Πιστωτικό Ίδρυμα (βλέπε Τράπεζα), και παρέξει τη στήριξη, τότε

β) βλ. σελ. 67 (Διευκρινήσεις σχετικά με τα δικαιολογητικά συμμετοχής), σειρά 3η κειμένου, (Προς υλοποίηση...)

ΔΕΝθα πρέπει να ισχύει και θα πρέπει να αποτελεί εξαίρεση, καθώς δεν είναι δυνατό να ζητηθούν από την τράπεζα, τα αντίστοιχα δικαιολογητικά συμμετοχής, δηλαδή:

·        ποινικού μητρώου

·        πτωχευτικά έγγραφα κ.α.

Σε αυτήν την περίπτωση, θα πρέπει να επίσης να γίνεται αποδεκτή η υποβολή «Βεβαίωσης Οικονομικής Φερεγγυότητας», από το Πιστωτικό Ίδρυμα αντί «Συμφωνητικού» ή «Υπεύθυνης δήλωσης».

Προς τούτο, παρακαλούμε για τις δικές σας ενέργειες, τις απόψεις/προτάσεις σας, με αντίστοιχη ενημέρωσή μας».

Σε απάντηση ανωτέρω αιτημάτων παρέχονται οι ακόλουθες διευκρινίσεις:

1.Βάσει των όρων της διακήρυξης προβλέπονται τα ακόλουθα:

«2. Οικονομική και χρηματοοικονομική επάρκεια

Όσον αφορά την οικονομική και χρηματοοικονομική επάρκεια για την παρούσα διαδικασία σύναψης σύμβασης, οι οικονομικοί φορείς απαιτείται να διαθέτουν/ παρέχουν μέσο γενικό (ήτοι σε όλες τις δραστηριότητες του οικονομικού φορέα) ετήσιο κύκλο εργασιών συναρτήσει της ημερομηνίας σύστασης του οικονομικού φορέα ως ακολούθως:

α)Σε περίπτωση που ο οικονομικός φορέας συμμετέχει στο διαγωνισμό για το σύνολο των υπό προμήθεια ειδών:

αριθμός ετών (τρία) μέσος γενικός κύκλος εργασιών #1.630.769,24 €# (συμπεριλαμβανομένου αναλογούντος ΦΠΑ) νόμισμα (ευρώ),

β)Σε περίπτωση που ο οικονομικός φορέας συμμετέχει στο διαγωνισμό για το EΙΔΟΣ (Α): ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ RADAR ARPA ΣΕ ΠΡΟΣΟΜΟΙΩΤΗ ΓΕΦΥΡΑΣ για την ΑΕΝ ΟΙΝΟΥΣΣΩΝ:

αριθμός ετών (τρία) μέσος γενικός κύκλος εργασιών #320.000,00€# (συμπεριλαμβανομένου αναλογούντος ΦΠΑ) νόμισμα (ευρώ),

γ)Σε περίπτωση που ο οικονομικός φορέας συμμετέχει στο διαγωνισμό για το ΕΙΔΟΣ (Β): ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ RADAR ARPA ΣΕ ΠΡΟΣΟΜΟΙΩΤΗ ΓΕΦΥΡΑΣ για την ΑΕΝ ΣΥΡΟΥ:

αριθμός ετών (τρία) μέσος γενικός κύκλος εργασιών #320.000,00€# (συμπεριλαμβανομένου αναλογούντος ΦΠΑ) νόμισμα (ευρώ),

δ)Σε περίπτωση που ο οικονομικός φορέας συμμετέχει στο διαγωνισμό για το EΙΔΟΣ (Γ): ΠΡΟΣΟΜΟΙΩΤΗΣ ΧΕΙΡΙΣΜΟΥ ΥΓΡΟΥ ΦΟΡΤΙΟΥ για την ΑΕΝ ΣΥΡΟΥ:

αριθμός ετών (τρία) μέσος γενικός κύκλος εργασιών #180.000,00€# (συμπεριλαμβανομένου αναλογούντος ΦΠΑ) νόμισμα (ευρώ),

ε)Σε περίπτωση που ο οικονομικός φορέας συμμετέχει στο διαγωνισμό για το EΙΔΟΣ (Δ): ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΗΛΕΚΤΡΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΩΝ για την ΑΕΝ ΧΙΟΥ:

αριθμός ετών (τρία) μέσος γενικός κύκλος εργασιών #158.974,36€# (συμπεριλαμβανομένου αναλογούντος ΦΠΑ) νόμισμα (ευρώ),

στ)Σε περίπτωση που ο οικονομικός φορέας συμμετέχει στο διαγωνισμό για το ΕΙΔΟΣ (Ε): ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΑΥΤΟΜΑΤΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ (ΣΑΕ) για την ΑΕΝ ΧΙΟΥ:

αριθμός ετών (τρία) μέσος γενικός κύκλος εργασιών #201.367,52€# (συμπεριλαμβανομένου αναλογούντος ΦΠΑ) νόμισμα (ευρώ),

ζ)Σε περίπτωση που ο οικονομικός φορέας συμμετέχει στο διαγωνισμό για το ΕΙΔΟΣ (ΣΤ): ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΚΑΥΣΙΜΩΝ – ΛΙΠΑΝΤΙΚΩΝ για την ΑΕΝ ΧΙΟΥ:

αριθμός ετών (τρία) μέσος γενικός κύκλος εργασιών #169.572,65€# (συμπεριλαμβανομένου αναλογούντος ΦΠΑ) νόμισμα (ευρώ),

η)Σε περίπτωση που ο οικονομικός φορέας συμμετέχει στο διαγωνισμό για το ΕΙΔΟΣ (Ζ): ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΨΥΞΗΣ – ΚΛΙΜΑΤΙΣΜΟΥ για την ΑΕΝ ΧΙΟΥ:

αριθμός ετών (τρία) μέσος γενικός κύκλος εργασιών #148.376,07€# (συμπεριλαμβανομένου αναλογούντος ΦΠΑ) νόμισμα (ευρώ),

θ)Σε περίπτωση που ο οικονομικός φορέας συμμετέχει στο διαγωνισμό για το ΕΙΔΟΣ (Η): ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΨΗΦΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ – PLC για την ΑΕΝ ΧΙΟΥ:

αριθμός ετών (τρία) μέσος γενικός κύκλος εργασιών #63.589,74€# (συμπεριλαμβανομένου αναλογούντος ΦΠΑ) νόμισμα (ευρώ) και

ι)Σε περίπτωση που ο οικονομικός φορέας συμμετέχει στο διαγωνισμό για το ΕΙΔΟΣ (Θ): ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΠΟΛΥΜΕΣΩΝ για την ΑΕΝ ΧΙΟΥ:

αριθμός ετών (τρία) μέσος γενικός κύκλος εργασιών #68.888,89€# (συμπεριλαμβανομένου αναλογούντος ΦΠΑ) νόμισμα (ευρώ).

* Σε περίπτωση που ο οικονομικός φορέας συμμετέχει για ορισμένα είδη θα λαμβάνεται υπόψη το άθροισμα των αναφερόμενων ανωτέρω ποσών».

Από τη γραμματική ερμηνεία του ως άνω όρου συνάγεται με σαφήνεια ότι κριτήριο επιλογής για τη συμμετοχή στο διαγωνισμό είναι το να διαθέτει ο οικονομικός φορέας μέσο όρο κύκλου εργασιών (σε όλες τις δραστηριότητες του οικονομικού φορέα) το αναγραφόμενο για κάθε είδος ποσό.

Κατά συνέπεια, οικονομικός φορέας που διαθέτει κύκλο συνόλου εργασιών για τα τρία έτη 100.000€ δεν δύναται να λάβει μέρος σε διαγωνισμό που απαιτεί μέσο όρο κύκλου εργασιών για τα τρία έτη 100.000€. (Ο μέσος όρος θα επιτυγχανόταν εάν το ένα έτος είχε για παράδειγμα 50.000€, το δεύτερο 150.000€ και το τρίτο 100.000€, καθώς 50.000€+150.000€+100.000€=300.000/3=100.000€).

Αναφορικά με το ζήτημα της παράτασης της προθεσμίας παραλαβής των προσφορών σας γνωρίζουμε ότι στην παρούσα φάση δεν είναι εφικτή καθώς δεν συντρέχουν οι προϋποθέσεις του Ν. 4412/2016.

2. Αναφορικά με τη στήριξη στην ικανότητα τρίτων σας γνωρίζουμε τα ακόλουθα:

Βάσειτων διευκρινίσεων που υπάρχουν στη διακήρυξη αναφορικά με τα δικαιολογητικά συμμετοχής 

«1. Το ΥΝΑΝΠ ελέγχει σύμφωνα με τα άρθρα 79, 80, 81 και 131του Ν. 4412/2016 (ΦΕΚ Α’ 147) αν οι φορείς στις ικανότητες των οποίων προτίθεται να στηριχθεί ο οικονομικός φορέας, πληρούν τα σχετικά κριτήρια επιλογής και εάν συντρέχουν λόγοι αποκλεισμού, σύμφωνα με τα άρθρα 73 και 74 του Ν. 4412/2016 (ΦΕΚ Α’ 147). Προς υλοποίηση του ως άνω σκοπού θα πρέπει να κατατεθούν αντίστοιχα δικαιολογητικά συμμετοχής και αναφορικά με τους φορείς στις ικανότητες των οποίων προτίθεται να στηριχθεί ο οικονομικός φορέας. Η αναθέτουσα αρχή απαιτεί από τον οικονομικό φορέα να αντικαταστήσει έναν φορέα που δεν πληροί σχετικό κριτήριο επιλογής ή για τον οποίο συντρέχουν λόγοι αποκλεισμού των παραγράφων 1 και 2 του άρθρου 73 και του άρθρου 74 του Ν. 4412/2016 (ΦΕΚ Α’ 147). Η αναθέτουσα αρχή μπορεί να απαιτήσει από τον οικονομικό φορέα την αντικατάσταση φορέα για τον οποίον συντρέχουν λόγοι αποκλεισμού της παρ. 4 του άρθρου 73 και του άρθρου 74 του Ν. 4412/2016 (ΦΕΚ Α’ 147)».

Αντίστοιχη πρόβλεψη υφίσταται και στο Ν. 4412/2016 (ΦΕΚ Α’ 147) που θέτει το κανονιστικό πλαίσιο των δημοσίων συμβάσεων προμηθειών. Ειδικότερα, στο άρθρο 78 ορίζεται ότι  «1. Όσον αφορά τα κριτήρια της οικονομικής και χρηματοοικονομικής επάρκειας που προβλέπονται στην παρ. 3 του άρθρου 75 και τα κριτήρια σχετικά με την τεχνική και επαγγελματική ικανότητα που προβλέπονται στην παρ. 4 του άρθρου 75, ένας οικονομικός φορέας μπορεί, κατά περίπτωση και για συγκεκριμένη σύμβαση, να στηρίζεται στις ικανότητες άλλων φορέων, ασχέτως της νομικής φύσης των δεσμών του με αυτούς. (....) Αν ο οικονομικός φορέας επιθυμεί να στηριχθεί στις ικανότητες άλλων φορέων, αποδεικνύει στην αναθέτουσα αρχή ότι θα έχει στη διάθεσή του τους αναγκαίους πόρους, ιδίως, με την προσκόμιση της σχετικής δέσμευσης των φορέων αυτών για τον σκοπό αυτό.Η αναθέτουσα αρχή ελέγχει, σύμφωνα με τα άρθρα 79, 80 και 81, αν οι φορείς, στις ικανότητες των οποίων προτίθεται να στηριχθεί ο οικονομικός φορέας, πληρούν τα σχετικά κριτήρια επιλογής και εάν συντρέχουν λόγοι αποκλεισμού, σύμφωνα με τα άρθρα 73 και 74. Η αναθέτουσα αρχή απαιτεί από τον οικονομικό φορέα να αντικαταστήσει έναν φορέα που δεν πληροί σχετικό κριτήριο επιλογής ή για τον οποίο συντρέχουν λόγοι αποκλεισμού των παραγράφων 1 και 2. του άρθρου 73 και του άρθρου 74. Η αναθέτουσα αρχή μπορεί να απαιτήσει από τον οικονομικό φορέα την αντικατάσταση φορέα για τον οποίον συντρέχουν λόγοι αποκλεισμού της παρ. 4 του άρθρου 73 και του άρθρου 74». Κατά δε το άρθρο 73 του ως άνω νόμου λόγο αποκλεισμού συνιστά η ύπαρξη των αναφερόμενων σε αυτό καταδικαστικών αποφάσεων καθώς και η ύπαρξη πτώχευσης. Κατόπιν αυτών συνάγεται ότι είναι αναγκαία βάσει και σχετικής νομοθετικής πρόβλεψης, η υποβολή των δικαιολογητικών συμμετοχής και αναφορικά με τους φορείς στις ικανότητες των οποίων προτίθεται να στηριχθεί ο οικονομικός φορέας.

Τέλος, αναφορικά με την απόδειξη της στήριξης στην ικανότητα τρίτων η διακήρυξη προβλέπει ότι «Προς το σκοπό αυτό οι οικονομικοί φορείς προσκομίζουν μαζί με τα λοιπά δικαιολογητικά συμμετοχής είτε ιδιωτικό συμφωνητικό μεταξύ των μερών είτε σχετική υπεύθυνη δήλωση ψηφιακά υπογεγραμμένη από τον τρίτο, η οποία θα φέρει ημερομηνία εντός των τελευταίων τριάντα ημερολογιακών ημερών προ της καταληκτικής ημερομηνίας υποβολής των προσφορών και στην οποία δεν απαιτείται βεβαίωση του γνησίου της υπογραφής (αρ. 3 Ν. 4250/2014) στην οποία θα δηλώνεται ότι θα παράσχουν στον συμμετέχοντα οικονομικό φορέα τους αναγκαίους πόρους για τη συμμετοχή στο συγκεκριμένο διαγωνισμό. Το ως άνω δικαιολογητικό υποβάλλεται ηλεκτρονικά μέσω του συστήματος σε μορφή αρχείου .pdf». Η επιλογή των συγκεκριμένων αποδεικτικών στοιχείων έγινε κατ’ ενάσκηση της διακριτικής ευχέρειας που παρέχεται από το άρθρο 78 παρ. 1 του Ν. 4412/2016. Σε κάθε περίπτωση ωστόσο η Βεβαίωση Οικονομικής Φερεγγυότητας δεν συνιστά δέσμευση του Πιστωτικού Ιδρύματος ότι θα του παράσχει τους αναγκαίους πόρους για την εκτέλεση της σύμβασης.

 

Κατηγορία:

Υπηρεσία:

Κατάσταση: 
ΕΝΕΡΓΟΣ

Wildcard SSL