Παροχή Διευκρινίσεων

Παροχή διευκρινίσεων επί της αριθ. 01/2017 Διακήρυξης ΥΝΑΝΠ/ΓΔΟΥ/ΔΙΠΕΑ 2ο (Αριθμοί Συστήματος 30987, 30988, 30989, 30990, 30991, 30992, 30993, 30994 και 30995),για την «Προμήθεια τεχνικού και εκπαιδευτικού εξοπλισμού των Ακαδημιών Εμπορικού Ναυτικού (ΑΕΝ) ΣΥΡΟΥ-ΟΙΝΟΥΣΣΩΝ-ΧΙΟΥ».

1.    Σας γνωρίζουμε ότι με την αριθμ. 01/2017 Διακήρυξη προκηρύχθηκε από την Υπηρεσία μας διαγωνισμός για την «Προμήθεια τεχνικού και εκπαιδευτικού εξοπλισμού των Ακαδημιών Εμπορικού Ναυτικού (ΑΕΝ) ΣΥΡΟΥ-ΟΙΝΟΥΣΣΩΝ-ΧΙΟΥ», εκτιμώμενης αξίας #1.630.769,24€# (συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ) με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά με βάση τη βέλτιστη σχέση ποιότητας – τιμής, καθορίσθηκε δε ως καταληκτική ημερομηνία ηλεκτρονικής υποβολής προσφορών η 13-03-2017 και ώρα 15:00.

2.    Ως προς τα αναφερόμενα στο Παράρτημα Α’ «ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ» της αριθμ. 01/2017 Διακήρυξης διευκρινίζεται πώς στην παράγραφο 3.4 του Άρθρου 3 (σελ 28 της Διακήρυξης)αναγράφεται ότι: «Ο χρόνος ισχύος των προσφορών είναι δώδεκα (12) μήνες από την επομένη της ημέρας διενέργειας του διαγωνισμού. Προσφορά που ορίζει χρόνο ισχύος μικρότερο του παραπάνω αναφερόμενου χρόνου απορρίπτεται ως απαράδεκτη.». Κατόπιν των προεκτεθέντων, και προς αποφυγή παρερμηνειών επί των όρων της διακήρυξης, διευκρινίζεται πώς δεκτές, θα γίνονται προσφορές ο χρόνος ισχύος των οποίων θα είναι κατ’ ελάχιστο μέχρι την 14η Μαρτίου 2018.

3.    Επιπρόσθετα ως προς τα αναγραφόμενα στο Παράρτημα Α’ «ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ» της αριθμ. 01/2017 Διακήρυξης διευκρινίζεται πώς στην παράγραφο 5.1.1 του Άρθρου 5(σελ. 37 της Διακήρυξης)αναγράφεται ότι:«(…)Η εγγυητική επιστολή συμμετοχής πρέπει να ισχύει τουλάχιστον για τριάντα (30) ημέρες μετά τη λήξη του χρόνου ισχύος της προσφοράς που καθορίζεται από την Διακήρυξη άλλως η προσφορά απορρίπτεται (…)». Κατόπιν των προεκτεθέντων και προς αποφυγή παρερμηνειών επί των όρων της διακήρυξης, διευκρινίζεται πώς ο εκάστοτε οικονομικός φορέας οφείλει να υποβάλλει εγγυητική επιστολή τραπέζης για την συμμετοχή του στον εν θέματι διαγωνισμό, η οποία θα πρέπει να ισχύει κατ’ ελάχιστο έως και την 14η Απριλίου 2018.

4.    Ως προς το Παράρτημα ΣΤ’ «Τεχνικές Προδιαγραφές» της αριθμ. 01/2017 Διακήρυξης διευκρινίζεται πως στο Είδος (Γ) «ΠΡΟΣΟΜΟΙΩΤΗΣ ΧΕΙΡΙΣΜΟΥ ΥΓΡΟΥ ΦΟΡΤΙΟΥ» Ενότητα 3.3.1 (σελ. 132 της Διακήρυξης)αναγράφεται ότι:«Ο Ανάδοχος υποχρεούται να εκπαιδεύσει με έξοδά του, πάνω στη λειτουργία του συστήματος τρείς (03) τουλάχιστον εκπαιδευτές- Πλοιάρχους κάθε Σχολής για τουλάχιστον 5 μέρες, (5 ημέρες Χ 6 ώρες ημερησίως = 30 ώρες συνολικά) πιστοποιώντας τους αναλόγως.  Επιπλέον θα εκπαιδεύσει τους παραπάνω εκπαιδευτές και επί των ηλεκτρονικών χαρτών (ECDIS) παρέχοντάς τους SpecificCertificate για τον συγκεκριμένο τύπο ECDIS όπως ορίζει η STCW.Η εκπαίδευση θα πραγματοποιηθεί εντός του συμβατικού χρόνου.». Στην εν λόγω απαίτηση εκ παραδρομής αναφέρεται ότι: «Επιπλέον θα εκπαιδεύσει τους παραπάνω εκπαιδευτές και επί των ηλεκτρονικών χαρτών (ECDIS) παρέχοντάς τους SpecificCertificate για τον συγκεκριμένο τύπο ECDIS όπως ορίζει η STCW». Συνεπώς η τεχνική προδιαγραφή στην ενότητα 3.3.1 του Παραρτήματος ΣΤ’ για το Είδος (Γ) «ΠΡΟΣΟΜΟΙΩΤΗΣ ΧΕΙΡΙΣΜΟΥ ΥΓΡΟΥ ΦΟΡΤΙΟΥ»διαμορφώνεται ορθώς ώς εξής: «Ο Ανάδοχος υποχρεούται να εκπαιδεύσειμε έξοδά του, πάνω στη λειτουργία του συστήματος τρείς (03) τουλάχιστον εκπαιδευτές- Πλοιάρχους κάθε Σχολής για τουλάχιστον 5 μέρες, (5 ημέρες Χ 6 ώρες ημερησίως = 30 ώρες συνολικά) πιστοποιώντας τους αναλόγως.Η εκπαίδευση θα πραγματοποιηθεί εντός του συμβατικού χρόνου.»

5.    Οι ανωτέρω διευκρινίσεις να αναρτηθούν στην πλατφόρμα του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (ΕΣΗΔΗΣ), στη διαδικτυακή πύλη www.promitheus.gov.gr του συστήματος, όπου θα είναι διαθέσιμεςως επισυναπτόμενο αρχείο του διαγωνισμού με αριθμούς συστήματος 30987, 30988, 30989, 30990, 30991, 30992, 30993, 30994 και 30995.  ’

 

Κατηγορία:

Υπηρεσία:

Κατάσταση: 
ΕΝΕΡΓΟΣ

Wildcard SSL