Διακήρυξη 02/2017

Από την αρμόδια Διεύθυνση Προμηθειών & Εποπτείας Αποθηκών της Γενικής Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών του Υπουργείου Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής ανακοινώνεται ότι προκηρύσσεται ηλεκτρονικός, δημόσιος διαγωνισμός, ανοικτής διαδικασίας, με κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά με βάση τη βέλτιστη σχέση ποιότητας-τιμήςκαι με αντικείμενο την «Προμήθεια Οχημάτων για το ΥΝΑΝΠ/Αρχηγείο Λιμενικού Σώματος- Ελληνικής Ακτοφυλακής»,και συγκεκριμένα για την προμήθεια (αγορά) είδους Α’ «Οκτώ (08) οχημάτων μεταφοράς αστυνομικού σκύλου Κ-9» και είδους Β’ «Ενός (01) οχήματος επιτήρησης εξοπλισμένο με θερμικές κάμερες», συνολικής προϋπολογισθείσας αξίας  #800.000,00#  συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ και τελών ταξινόμησης σε βάρος των πιστώσεων του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων, ΣΑΕ-150/2. Το Α΄ είδος εντάσσεται στο πολυετές Εθνικό Πρόγραμμα του Ευρωπαϊκού Ταμείου Εσωτερικής Ασφάλειας/ Τομέας  Αστυνομικής Συνεργασίας 2014-2020», Ειδικός Στόχος «Πρόληψη και καταπολέμηση της εγκληματικότητας»και συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση κατά ποσοστό 75% και 25% από Εθνικούς Πόρους.

Το Β’ είδος περιλαμβάνεται στην Ειδική Δράση “Εξοπλισμός του Οργανισμού FRONTEX” που εντάσσεται στο πολυετές Εθνικό Πρόγραμμα του Ταμείου Εσωτερικής Ασφάλειας (ΤΕΑ) 2014-2020, με ειδικό Στόχο «Σύνορα»και συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση κατά ποσοστό 90% και 10% από Εθνικούς Πόρους.

Ο Διαγωνισμός θα πραγματοποιηθεί με χρήση της πλατφόρμας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (ΕΣΗΔΗΣ), μέσω της διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.grτου συστήματος, όπου θα είναι διαθέσιμο το πλήρες τεύχος της Διακήρυξης.

Ημερομηνία έναρξης ηλεκτρονικής υποβολής προσφορών: 27-03-2017 και ώρα 09:00.

Καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών: 07-04-2017 και ώρα 15:00.

Πληροφορίες στους ενδιαφερόμενους θα παρέχονται από τη Δ/νση Προμηθειών & Εποπτείας Αποθηκών του Υ.ΝΑ.Ν.Π./Γ.Δ.Ο.Υ. στα τηλέφωνα 213–1374648 / 213-1371081 κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες.»

 

Κατηγορία:

Υπηρεσία:

Κατάσταση: 
ΕΝΕΡΓΟΣ

Wildcard SSL