Ανακοίνωση Αποτελεσμάτων Δημόσιας Διαβούλευσης Τεχνικών Προδιαγραφών

Από την αρμόδια Διεύθυνση Προμηθειών και Εποπτείας Αποθηκών της Γενικής Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών του Υπουργείου Ναυτιλίας  και Νησιωτικής Πολιτικής κατ΄ εφαρμογή των διατάξεων του Άρθρου 47 του Ν. 4412/2016 (ΦΕΚ Α΄ 147) ανακοινώνεται ότι, στο πλαίσιο της διαδικασίας ανοιχτής και δημόσιας Διαβούλευσης μη δεσμευτικής συμμετοχής οικονομικών φορέων, με σκοπό την κατάρτιση τεχνικών προδιαγραφών για την “Προμήθεια Δύο (02) Περιπολικών Πλοίων μήκους άνω των 30μ”, προϋπολογισμού 30.000.000,00 ευρώ € (απαλλάσσεται Φ.Π.Α.) που ανακοινώθηκε την 09/01/2017 στους διαδικτυακούς τόπους του φορέα μας (www.hcg.gr και www.yen.gr) και την 10/01/2017 στο ΕΣΗΔΗΣ (www.eprocurement.gov.gr), συμμετείχαν στη διαδικασία / υπέβαλλαν προτάσεις οι παρακάτω οικονομικοί φορείς:

 • «UFM GROUP Ltd»
 • «ΛΑΜΠΡΟΥ ΑΜΥΝΤΙΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ - LAMBROU DEFENSE & MARITIME SOLUTIONS CORPORATION»
 • «TRADE TECH»
 • «AKTINA EFARMOGES» - «VOITH TURBO MARINE»
 • «ISRAEL SHIPYARDS Ltd» - «INTERSO SUPPORT SERVICES Ltd»
 • «MIMAGEDON Ltd»
 • «ELBIT SYSTEMS Ltd»
 • «C-TRUK»
 • «LEAFIELD LOGISTICS AND TECHNICAL SERVICES Limited» - «ΣΕΡΒΙΣΛΙΝΚ ΕΛΛΑΣ Α.Ε.»
 • «FLIR SYSTEMS» - «ARMAGON CONSULTING Ltd»
 • «MST» - «ARMAGON CONSULTING Ltd»
 • «ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΝΑΥΠΗΓΕΙΑ Α.Ε.» - «CONSTRUCTIONS MÈCANIQUES DE NORMANDIE (CMN CHERBOURG)»
 • «SOCARENAM S.A.S SHIPYARD»
 • «CANTIERE NAVALE VITTORIA SpA» - «ELMON S.A.»
 • «ROLLERDECK ASSOCIATES» -  «SWIFTSHIPS, LLC»
 • «INTERMARINE SpA» - «ΜΟΔΙΑΝΟ ΡΩΣΣΩΝΗΣ Α.Ε.»
 • «ΝΑΥΠΗΓΕΙΑ ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ»

Στο πλαίσιο της ανωτέρω διαδικασίας υπεβλήθησαν οι επισυναπτόμενες προτάσεις / παρατηρήσεις, που δεν χαρακτηρίστηκαν από τους οικονομικούς φορείς,  ως εμπιστευτικές, λόγω τεχνικού ή εμπορικού απορρήτου:

 • Δημόσια Διαβούλευση_UFM GROUP LTD
 • Δημόσια Διαβούλευση_AKTINA EFARMOGES VOITH TURBO MARINE
 • Δημόσια Διαβούλευση_C-TRUK
 • Δημόσια Διαβούλευση_LEAFIELD LOGISTICS AND TECHNICAL SERVICES Limited - ΣΕΡΒΙΣΛΙΝΚ ΕΛΛΑΣ Α.Ε.
 • Δημόσια Διαβούλευση_ROLLERDECK ASSOCIATES -  SWIFTSHIPS, LLC
 • Δημόσια Διαβούλευση_ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΝΑΥΠΗΓΕΙΑ Α.Ε. - CONSTRUCTIONS MÈCANIQUES DE NORMANDIE (CMN CHERBOURG)
 • Δημόσια Διαβούλευση_INTERMARINE SpA - ΜΟΔΙΑΝΟ ΡΩΣΣΩΝΗΣ Α.Ε.
 • Δημόσια Διαβούλευση_ΝΑΥΠΗΓΕΙΑ ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ

Κατηγορία:

Υπηρεσία:

Κατάσταση: 
ΕΝΕΡΓΟΣ

Wildcard SSL