Παροχή διευκρινίσεων επί της αριθ. 01/2017 Διακήρυξης ΥΝΑΝΠ/ΓΔΟΥ/ΔΙΠΕΑ 2ο (Αριθμοί Συστήματος 30987, 30988, 30989, 30990, 30991, 30992, 30993, 30994 και 30995)

Α.Τέθηκαν μέσω ΕΣΗΔΗΣ τα ακόλουθα αιτήματα παροχής διευκρινίσεων:

«1. Σχετικά με τη συμπλήρωση του εγγράφου EEEΠ

α) Μέρος Ι

1. Ποιος είναι ο αριθμός ανακοίνωσης στην ΕΕ (εάν υπάρχει);

β) Μέρος ΙΙ

2. Εάν ο προσφέρων στηρίζεται στην χρηματοοικονομική επάρκεια άλλων φορέων, ποια πρέπει να είναι η απάντηση (ναι ή όχι) στην ερώτηση:

"Ο οικονομικός φορέας συμμετέχει στη διαδικασία σύναψης σύμβασης από κοινού με άλλους;"

γ) Μέρος V: Περιορισμός του αριθμού των πληρούντων τα κριτήρια επιλογής υποψηφίων

Παρακαλούμε, διευκρινίστε το νόημα των παρακάτω:

Πληροί τα εφαρμοστέα αντικειμενικά και χωρίς διακρίσεις κριτήρια ή τους κανόνες, ώστε να περιορίζεται ο αριθμός των υποψηφίων με τον ακόλουθο τρόπο:

Σε περίπτωση που απαιτούνται ορισμένα πιστοποιητικά ή άλλες μορφές αποδεικτικών εγγράφων, να αναφέρετε για κάθε ένα αν ο οικονομικός φορέας έχει τα απαιτούμενα έγγραφα

2. Υποβολή Προσφορών

Σε περίπτωση υποβολής προσφορών σε περισσότερους από ένα συστημικούς αριθμούς

(περισσότερα τους ενός είδη), παρακαλούμε, διευκρινίστε:

α) Εγγύηση Συμμετοχής (σελ. 36 διακήρυξης)

Απαιτείται μία εγγυητική επιστολή συμμετοχής για το σύνολο των ειδών προσφοράς ή γίνεται αποδεκτή ξεχωριστή εγγυητική επιστολή για κάθε είδος (συστημικό αριθμό);

β) Τρόπος υποβολής προσφορών (σελ. 26 διακήρυξης)

Ποια η διαμόρφωση του φυσικού φακέλου υποβολής (εντός 3 ημερών από την ηλεκτρονική υποβολή);

Ένας φάκελος με υποφάκελο δικαιολογητικών συμμετοχής και ξεχωριστούς υποφακέλους τεχνικής και οικονομικής προσφοράς ανά είδος (συστημικό αριθμό) είναι αποδεκτός; ή ποια άλλη διαμόρφωση είναι αποδεκτή;»

Β. Σε απάντηση ανωτέρω αιτημάτων παρέχονται οι ακόλουθες διευκρινίσεις:

1. Σχετικά με τη συμπλήρωση του εγγράφου EEEΠ:

α) Μέρος Ι.Ο αριθμός ανακοίνωσης στην Ε.Ε. είναι ο εξής: 2017/S 026-046399 (Αριθμός εγγράφου 46399-2017). Ειδικότερα, όπως αναφέρεται στις παραγράφους 15d. και 15e. του «Φυλλαδίου Συχνών ερωτήσεων» εκδοθέντος από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, το οποίο μπορεί να αναζητηθεί στον σύνδεσμο:  https://ec.europa.eu/tools/espd/filter?lang=el : «15d. Επειδή η προκήρυξη (πιθανόν) δεν έχει δημοσιευτεί ακόμη, όλα τα στοιχεία, εκτός του αριθμού ΕΕ, θα εισαχθούν αυτόματα στο μέρος Ι του αντίστοιχου eΕΕΕΣ. Ο προσωρινός αναγνωριστικός κωδικός αποθηκεύεται επίσης στο αρχείο XML. 15e. Μετά τη δημοσίευση της προκήρυξης υποβολής προσφορών, οι εταιρείες μπορούν να ανοίγουν το αρχείο XML στο διαδικτυακό έντυπο eΕΕΕΣ. Επειδή ο αριθμός ΕΕ θα είναι διαθέσιμος σε αυτή τη χρονική στιγμή, το διαδικτυακό έντυπο eΕΕΕΣ θα τον ανακτήσει αυτόματα μαζί με τον σύνδεσμο που αναφέρεται στη δημοσιευθείσα προκήρυξη.». Επομένως, ο αριθμός ανακοίνωσης στην Ε.Ε. θα ανακτηθεί αυτόματα από το σύστημα.

β) Μέρος ΙΙ.Σύμφωνα με τα οριζόμενα στον Κανονισμό (ΕΕ) 2016/7 της Επιτροπής της 5ης Ιανουαρίου 2016 και συγκεκριμένα στο Παράρτημα 2 αυτού, στην υπό εξέταση ερώτηση τίθεται η υπ’ αριθμ. (11) υποσημείωση, ως εξής: «Ειδικότερα ως μέλος ομίλου, κοινοπραξίας, κοινής επιχείρησης ή άλλου παρόμοιου». Συνάγεται λοιπόν ότι η ερώτηση αυτή δεν αφορά στις περιπτώσεις όπου ο συμμετέχων οικονομικός φορέας στηρίζεται στις ικανότητες τρίτων, προκειμένου να πληροί το κριτήριο της χρηματοοικονομικής επάρκειας. Σημειώνεται ότι η στήριξη στην ικανότητα άλλων οντοτήτων  αναπτύσσεται στο ΕΕΕΣ στο Μέρος ΙΙ Κεφάλαιο Γ’.

γ) Μέρος V: Σύμφωνα με τα αναγραφόμενα στο Μέρος V του Παραρτήματος 2 του Κανονισμού (ΕΕ) 2016/7 της Επιτροπής της 5ης Ιανουαρίου 2016, αναφέρεται ότι: «για κλειστές διαδικασίες, ανταγωνιστικές διαδικασίες με διαπραγμάτευση, διαδικασίες ανταγωνιστικού διαλόγου και συμπράξεις καινοτομίας μόνον: Ο οικονομικός φορέας δηλώνει ότι: (…) πληροί τα αντικειμενικά κριτήρια (…)». Συνεπώς, στην συγκεκριμένη περίπτωση δεν απαιτείται η συμπλήρωση του συγκεκριμένου πεδίου, ενώ οποιαδήποτε απάντηση δοθεί σε αυτό δεν θα αξιολογηθεί/ληφθεί υπόψιν από το αρμόδιο προς τούτο όργανο.

àΕπιπρόσθετες πληροφορίες αναφορικά με το Θεσμικό πλαίσιο του Ευρωπαϊκού Ενιαίου Εγγράφου Σύμβασης (ΕΕΕΣ) καθώς και οδηγίες συμπλήρωσης αυτού μπορούν να αναζητηθούν στους κάτωθι συνδέσμους:i)http://www.eprocurement.gov.gr/webcenter/faces/oracle/webcenter/page/scopedMD/sd0cb90ef_26cf_4703_99d5_1561ceff660f/Page226.jspx?_afrLoop=3641665248387235#%40%3F_afrLoop%3D3641665248387235%26_adf.ctrl-state%3D16uj7hhed0_61 και ii)https://ec.europa.eu/growth/tools-databases/espd/filter?lang=el .

2. Σχετικά με την Υποβολή Προσφορών:

α) Εγγύηση Συμμετοχής

Βάσει των όρων της διακήρυξης και συγκεκριμένα στο Παράρτημα Γ’ «ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ», ΕνότηταΑ. ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ (ΥΠΟ)ΦΑΚΕΛΟΥ «ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ», παράγραφο (Ι) ορίζεται ότι : «(…) Σε περίπτωση υποβολής προσφοράς για ένα ή περισσότερα τμήματα της σύμβασης, το ύψος της εγγύησης συμμετοχής υπολογίζεται επί της εκτιμώμενης αξίας, εκτός ΦΠΑ, του/των προσφερομένου/ων τμήματος/τμημάτων.»

Επιπρόσθετα, στο Υπόδειγμα Α’ (Υπόδειγμα Εγγυητικής Επιστολής Συμμετοχής) του Παραρτήματος Δ’ της υπ’ αριθμ. 01/2017 Διακήρυξης παρατίθεται η υπ’ αριθμ. 10 υποσημείωση, σύμφωνα με την οποία: «[ε]φόσον η εγγυητική επιστολή αφορά σε προσφορά τμήματος/τμημάτων της Διακήρυξης, σύμφωνα με τα οριζόμενα στα έγγραφα της σύμβασης, συμπληρώνεται ο αύξων αριθμός του/ων τμήματος/τμημάτων για το/α οποίο/α υποβάλλεται προσφορά.»

Συνεπώς, κατά την αξιολόγηση των δικαιολογητικών συμμετοχής από την αρμόδια Επιτροπή, δύναται να γίνει δεκτή η προσκόμιση είτε εγγυητικής/ών επιστολής/ών που θα αναγράφει/ουν ρητά τους αύξοντες αριθμούς των τμημάτων για τα οποία υποβάλλει προσφορά ο οικονομικός φορέας και θα υποβληθεί/θούν σε κάθε αντίστοιχο συστημικό αριθμό του διαγωνισμού, είτε ξεχωριστές εγγυητικές επιστολές μεμονωμένα για κάθε είδος.

β) Τρόπος υποβολής προσφορών

Η διαδικασία της υποβολής προσφορών περιγράφεται αναλυτικά στα Παραρτήματα Α’ και Γ’ της υπ’ αριθμ. 01/2017 Διακήρυξης. Επισημαίνεται ότι για την υποβολή των απαραίτητων[1] δικαιολογητικών σε έντυπη μορφή εντός τριών (03) ημερών, κρίνεται επιβεβλημένο όπως ακολουθηθεί ταυτόσημη διαδικασία με αυτήν της υποβολής των αντίστοιχων δικαιολογητικών στο ΕΣΗΔΗΣ, ήτοι η προσκόμιση φακέλου ο οποίος θα περιλαμβάνει σφραγισμένους υποφακέλους με τις ενδείξεις «Δικαιολογητικά Συμμετοχής», «Τεχνική Προσφορά» και «Οικονομική Προσφορά». Διευκρινίζεται ότι, στην εν λόγω περίπτωση, θα πρέπει να υποβληθούν ξεχωριστοί υποφάκελοι «Τεχνική Προσφορά» και «Οικονομική Προσφορά» για κάθε είδος για το οποίο συμμετέχει ο οικονομικός φορέας. Τέλος, τονίζεται ότι εφόσον απαιτείται η προσκόμιση οιωνδήποτε οικονομικών στοιχείων αυτά θα περιλαμβάνονται μόνο στον ξεχωριστό υποφάκελο με την ενδειξη «Οικονομική Προσφορά».

Γ.Επιπρόσθετα, διευκρινίζεται ότι ως προς τον Πίνακα υπό προμήθεια Είδους (Θ) «ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΠΟΛΥΜΕΣΩΝ» (σελ. 13) στο πεδίο ‘’Χρόνος παράδοσης’’ αναγράφεται εκ παραδρομής η φράση: «Εντός έξι (06) μηνών από την υπογραφή της σύμβασης», αντί του ορθού «Εντός ενός (01) μηνός από την υπογραφή της σύμβασης», όπως αυτό αναφέρεταιστο άρθρο 9.1 του Παραρτήματος Α’ της Διακήρυξης (σελ. 44 & 46 αντίστοιχα), καθώς και στον όρο 4.1.2 του Είδους (Θ) του Παραρτήματος ΣΤ’ (Τεχνικές Προδιαγραφές).

Δ.Οι ανωτέρω διευκρινίσεις να αναρτηθούν στην πλατφόρμα του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (ΕΣΗΔΗΣ), στη διαδικτυακή πύλη www.promitheus.gov.gr του συστήματος, όπου θα είναι διαθέσιμες ως επισυναπτόμενο αρχείο του διαγωνισμού με αριθμούς συστήματος 30987, 30988, 30989, 30990, 30991, 30992, 30993, 30994 και 30995.

Ε. Παρακαλούμε για την ενημέρωσή σας.

 


[1]Τα απαιτούμενα δικαιολογητικά που πρέπει να προσκομιστούν σε έντυπη μορφή προσδιορίζονται αναλυτικά στην παρ.3 των Διευκρινήσεων σχετικά με τα δικαιολογητικά συμμετοχής (σελ. 68) της υπ’ αριθμ. 01/2017 Δ/ξης.

ΣυνημμένοΜέγεθος
1η Διευκρίνιση.pdf479.35 KB
2η Διευκρίνιση.pdf249.73 KB
3η Διευκρίνιση.pdf437.57 KB

Κατηγορία:

Υπηρεσία:

Κατάσταση: 
ΕΝΕΡΓΟΣ

Wildcard SSL