Ανακοίνωση σύναψης σύμβασης εργασίας ορισμένου χρόνου έκτακτου ναυτικού προσωπικού ΠΛΟΗΓΙΚΟΥ ΣΤΑΘΜΟΥ ΚΑΒΑΛΑΣ

Ανακοίνωση πρόσληψης ενός (01) έκτακτου Πλοηγού, με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου (ΙΔΟΧ)  για χρονικό διάστημα έως οκτώ (08) μήνες, για την κάλυψη αναγκών πλοήγησης πλοίων στην περιοχή δικαιοδοσίας του Πλοηγικού Σταθμού Καβάλας. Η πρόσληψη του ανωτέρω έκτακτου ναυτικού προσωπικού θα γίνει σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 2 του άρθρου 11 του Ν. 3142/1955 (ΦΕΚ 43 Α΄) όπως συμπληρώθηκε με την παρ. 2 του άρθρου 19 του Ν.   3709/2008   (ΦΕΚ   213   Α΄)   καθώς   και   των   διατάξεων   της   παρ.   2   περ.   (θ)   του   άρθρου   14   του   Ν. 2190/1994 (Α’ 28)όπως ισχύει.

 

Κατηγορία:


Wildcard SSL