Ανακοίνωση σύναψης σύμβασης εργασίας ορισμένου χρόνου έκτακτου ναυτικού προσωπικού ΠΛΟΗΓΙΚΟΥ ΣΤΑΘΜΟΥ ΘΗΡΑΣ

Ανακοίνωησ πρόσληψης  ενός  (01)  Αρχιπλοηγού  -  Πλοηγού  με  σχέση  εργασίας  ιδιωτικού  δικαίου ορισμένου χρόνου (ΙΔΟΧ) – σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 2 του άρθρου 11 του Ν. 3142/1955 (Α’43), όπως αυτή συμπληρώθηκε με την παρ. 2 του άρθρου 19 του Ν. 3709/2008 (Α’213) καθώς και  των  διατάξεων  της  παρ.  2  περ.  ι  του  άρθρου  14  του  ν.2190/1994  (Α΄28),  όπως  ισχύει  –  για χρονικό  διάστημα  έως  οκτώ  (08)  μήνες,  με  σκοπό  την  κάλυψη  εκτάκτων  αναγκών  πλοήγησης πλοίων στο παράρτημα Πλοηγικού Σταθμού Θήρας που εδρεύει στη Σαντορίνη.

Κατηγορία:


Wildcard SSL