Προκήρυξη Συνοπτικού Μειοδοτικού Διαγωνισμού

Προκήρηξη Συνοπτικού  μειοδοτικού διαγωνισμού με σφραγισμένες προσφορές, για την προμήθεια σωστικού εξοπλισμού εναερίων μέσων, προϋπολογισμού πενήντα εννέα χιλιάδων οχτακοσίων Ευρώ #59.800,00€# (απαλλασσομένου Φ.Π.Α.), όπως αναλυτικά αναφέρεται στον πίνακα που ακολουθεί και σύμφωνα με το Τεύχος Τεχνικών Προδιαγραφών που αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της πα­ρούσης, με κριτήριο κατακύρωσης τη χαμηλότερη τιμή.

Ημ/νία: 29-03-2017, ημέρα Τετάρτη και ώρα 10:00      
Τόπος διενέργειας: Ακτή Βασιλειάδη, Πύλες Ε1-Ε2, Λιμάνι Πειραιά.
3ος όροφος αίθουσα συνεδριάσεων αρ. 318.

 

ΣυνημμένοΜέγεθος
ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ (ΑΔΑ 7Λ3Σ4653ΠΩ-33Ζ)1.15 MB

Κατηγορία:

Υπηρεσία:

Κατάσταση: 
ΕΝΕΡΓΟΣ

Wildcard SSL