Ανακοίνωση Αποτελεσμάτων ανοιχτού και δημόσιου Τεχνικού Διαλόγου

Από την αρμόδια Διεύθυνση Προμηθειών και Εποπτείας Αποθηκών της Γενικής Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών του Υπουργείου Ναυτιλίας  και Νησιωτικής Πολιτικής κατ΄ εφαρμογή των διατάξεων του Άρθρου 47 του Ν. 4412/2016 (ΦΕΚ Α΄ 147) ανακοινώνεται ότι, στο πλαίσιο της διαδικασίας ανοιχτού και δημόσιου Τεχνικού Διαλόγου, μη δεσμευτικής συμμετοχής οικονομικών φορέων, για την “Προμήθεια δέκα (10)  Περιπολικών σκαφών πνευστού τύπου μήκους 11-12 μέτρων”, προϋπολογισμού 2.200.000,00€ (απαλλάσσεται ΦΠΑ), που ανακοινώθηκε την 26/01/2017 στους διαδικτυακούς τόπους του φορέα μας (www.hcg.gr και www.yen.gr) και την 27/01/2017 στο ΕΣΗΔΗΣ (www.eprocurement.gov.gr), συμμετείχαν στη διαδικασία / υπέβαλλαν προτάσεις οι παρακάτω οικονομικοί φορείς:

«Ιντερναυτική ΑΕΒΕ»
«DRAGO BOATS ΑΕ»
«TRADE TECH»
«ELMON SA»

«BARRACUDA»

Στο πλαίσιο της ανωτέρω διαδικασίας υπεβλήθησαν οι επισυναπτόμενες προτάσεις / παρατηρήσεις, που δεν χαρακτηρίστηκαν από τους οικονομικούς φορείς,  ως εμπιστευτικές, λόγω τεχνικού ή εμπορικού απορρήτου:

Τεχνικός Διάλογος_Ιντερναυτική ΑΕΒΕ
Τεχνικός Διάλογος_DRAGO BOATS ΑΕ
Τεχνικός Διάλογος_BARRACUDA
Τεχνικός Διάλογος_ELMON SA

 

Κατηγορία:

Υπηρεσία:

Κατάσταση: 
ΕΝΕΡΓΟΣ

Wildcard SSL