Ανακοίνωση Αποτελεσμάτων ανοιχτού και δημόσιου Τεχνικού Διαλόγου

Από την αρμόδια Διεύθυνση Προμηθειών και Εποπτείας Αποθηκών της Γενικής Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών του Υπουργείου Ναυτιλίας  και Νησιωτικής Πολιτικής κατ΄ εφαρμογή των διατάξεων του Άρθρου 47 του Ν. 4412/2016 (ΦΕΚ Α΄ 147) ανακοινώνεται ότι, στο πλαίσιο της διαδικασίας ανοιχτού και δημόσιου Τεχνικού Διαλόγου, μη δεσμευτικής συμμετοχής οικονομικών φορέων, για την “Προμήθεια δέκα (10) (κατ’ ελάχιστον) ταχύπλοων Περιπολικών σκαφών μήκους 16-18 μέτρων” προϋπολογισμού 26.000.000,00€ (απαλλάσσεται ΦΠΑ), που ανακοινώθηκε στους διαδικτυακούς τόπους του φορέα μας (www.hcg.gr και www.yen.gr) και στο ΕΣΗΔΗΣ (www.eprocurement.gov.gr), συμμετείχαν στη διαδικασία / υπέβαλλαν προτάσεις οι παρακάτω οικονομικοί φορείς:

 • «UFM GROUP LTD»
 • «MIMAGEDON Ltd»
 • «ServiceLink S.A.» - «Leafield Logistics and Technical Services Ltd»
 • «Alnmarintec»
 • «Ναυπηγεία Ελευσίνας»
 • «AKTINA EFARMOGES» - «Voith Turbo Marine»
 • «Swede Ship Marine AB»
 • «SOCARENAM S.A.S Shipyard»
 • «METAL SHARK BOATS»
 • «INTERSO SUPPORT SERVICES Ltd» - «FB DESIGN (FABIO BUZZI)
 • «Ιντερναυτική ΑΕΒΕ»
 • «ONEX S.A.»
 • «FLIR SYSTEMS» - «Armagon Consulting Ltd»
 • «TRADE TECH»
 • «ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΝΑΥΠΗΓΕΙΑ Α.Ε.» - «CMN Cherbourg»
 • «CANTIERE NAVALE VITTORIA SpA»
 • «INTERMARINE SpA»

Στο πλαίσιο της ανωτέρω διαδικασίας υπεβλήθησαν οι επισυναπτόμενες προτάσεις / παρατηρήσεις, που δεν χαρακτηρίστηκαν από τους οικονομικούς φορείς,  ως εμπιστευτικές, λόγω τεχνικού ή εμπορικού απορρήτου:

Τεχνικός Διάλογος_Ιντερναυτική ΑΕΒΕ
Τεχνικός Διάλογος_INTERMARINE SpA
Τεχνικός Διάλογος_METAL SHARK BOATS
Τεχνικός Διάλογος_Swede Ship Marine AB
Τεχνικός Διάλογος_Ναυπηγεία Ελευσίνας
Τεχνικός Διάλογος_AKTINA EFARMOGES
Τεχνικός Διάλογος_UFM GROUP LTD
Τεχνικός Διάλογος_ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΝΑΥΠΗΓΕΙΑ
Τεχνικός Διάλογος_Alnmarintec

Κατηγορία:

Υπηρεσία:

Κατάσταση: 
ΕΝΕΡΓΟΣ

Wildcard SSL