Ανακοίνωση Αποτελεσμάτων Δημόσιας Διαβούλευσης Τεχνικών Προδιαγραφών

Από την αρμόδια Διεύθυνση Προμηθειών και Εποπτείας Αποθηκών της Γενικής Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών του Υπουργείου Ναυτιλίας  και Νησιωτικής Πολιτικής κατ΄ εφαρμογή των διατάξεων του Άρθρου 47 του Ν. 4412/2016 (ΦΕΚ Α΄ 147) ανακοινώνεται ότι, στο πλαίσιο της διαδικασίας του Τεχνικού Διαλόγου και της ανοιχτής και δημόσιας Διαβούλευσης μη δεσμευτικής συμμετοχής οικονομικών φορέων, με σκοπό την κατάρτιση τεχνικών προδιαγραφών για το έργο Προμήθεια σαράντα (40) φορητών θερμικών καμερών επιτήρησης/ εξοπλισμός περιπολικών σκαφών ΑΛΣ-ΕΛ.ΑΚΤ ”που ανακοινώθηκαν την 04/10/2016 και 07/12/2016 στους διαδικτυακούς τόπους του φορέα μας (www.hcg.gr και www.yen.gr) και στο ΕΣΗΔΗΣ (www.eprocurement.gov.gr), συμμετείχαν στη διαδικασία / υπέβαλλαν προτάσεις οι παρακάτω οικονομικοί φορείς:

 •  «ACTIVE COMPUTER SYSTEMS S.A.»
 • «ΦΟΡΜΙΩΝ Α.Ε.»
 • «COSMOS BUSINESS SYSTEMS S.A.»
 • «THALES HELLAS S.A.»
 • «THEON SENSORS S.A.»
 • «ARMAGON CONSULTING Ltd»
 • «DEFENCO S.A.»
 • «TRADE TECH»
 • «SPACE HELLAS S.A.»
 • «MILTECH HELLAS S.A.»
 • «Α. ΒΑΣΙΛΕΙΑΔΗΣ»
 • «ONEX SA»
 • «METRICA ΑΕ»

Στο πλαίσιο της ανωτέρω διαδικασίας υπεβλήθησαν οι επισυναπτόμενες προτάσεις / παρατηρήσεις (Έντυπο Δημόσιας Διαβούλευσης), που δεν χαρακτηρίστηκαν από τους οικονομικούς φορείς,  ως εμπιστευτικές, λόγω τεχνικού ή εμπορικού απορρήτου:

 • Δημόσια Διαβούλευση_ «MILTECH HELLAS S.A.»
 • Δημόσια Διαβούλευση_«ΦΟΡΜΙΩΝ Α.Ε.»
 • Δημόσιας Διαβούλευση_«THEON SENSORSS.A.»
 • Δημόσιας Διαβούλευση_«DEFENCO S.A.»
 • Δημόσιας Διαβούλευση_ «Α. ΒΑΣΙΛΕΙΑΔΗΣ»
 • Δημόσιας Διαβούλευση_«METRICA ΑΕ»

Κατηγορία:

Υπηρεσία:

Κατάσταση: 
ΕΝΕΡΓΟΣ

Wildcard SSL