Ανακοίνωση – πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος

1. Το Αρχηγείο Λιμενικού Σώματος - Ελληνικής Ακτοφυλακής ανακοινώνει ότι προτίθεται να προβεί στην μίσθωση βυτιοφόρου οχήματος για την μεταφορά καυσίμων εντός του 2017 που προορίζονται για την κάλυψη αναγκών πλωτών επιχειρησιακών μέσων Λ/Χ ΛΕΥΚΑΔΑΣ.

2. Η προϋπολογισθείσα δαπάνη ανέρχεται στο ποσό των τεσσάρων χιλιάδων Ευρώ #4.000,00€#, απαλασσομένου Φ.Π.Α. και συμπεριλαμβανομένων νόμιμων κρατήσεων.

3. Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να λαμβάνουν σχετικές πληροφορίες από την επισπεύδουσα Υπηρεσία, Λ/Χ ΛΕΥΚΑΔΑΣ στο εξής τηλέφωνο : 26450 22322, προκειμένου να καταθέσουν την προσφορά τους εντός σφραγισμένου φακέλου με την ένδειξη : «Προσφορά για την μίσθωση βυτιοφόρου οχήματος για την μεταφορά καυσίμων εντός του 2017 που προορίζονται για την κάλυψη αναγκών πλωτών επιχειρησιακών μέσων Λ/Χ ΛΕΥΚΑΔΑΣ» μέχρι και την 29–03–2017 και ώρα 11:00΄, κατά τις εργάσιμες ημέρες & ώρες στις κτιριακές εγκαταστάσεις Λ/Χ ΛΕΥΚΑΔΑΣ, Δ. Γολέμη 5-7, Τ.Κ. : 311 00, όπου και θα εξετασθούν δημόσια».

Κατηγορία:

Υπηρεσία:

Κατάσταση: 
ΕΝΕΡΓΟΣ

Wildcard SSL