Παράταση προθεσμίας παραλαβής προσφορών Διακήρυξης 02/2017

Από την αρμόδια Διεύθυνση Προμηθειών & Εποπτείας Αποθηκών της Γενικής Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών του Υπουργείου Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής ανακοινώνεται η παράταση προθεσμίας παραλαβής προσφορών  της υπ’ αριθ.02/2017 διακήρυξης ΥΝΑΝΠ/ΓΔΟΥ/ΔΙΠΕΑ 2ο, με αντικείμενο την «Προμήθεια Οχημάτων για το ΥΝΑΝΠ/Αρχηγείο Λιμενικού Σώματος- Ελληνικής Ακτοφυλακήςκαι συγκεκριμένα για την προμήθεια (αγορά)Είδους Α’ ‘’Οκτώ (08) οχημάτων μεταφοράς αστυνομικού σκύλου Κ-9’’ (Συστημικός αριθμός 38670) προϋπολογισθείσας αξίας διακοσίων χιλιάδων ευρώ #200.000,00# (συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ, τελών ταξινόμησηςκαι λοιπών κρατήσεων) και Είδους Β’ ‘’Ενός (01) οχήματος επιτήρησης εξοπλισμένο με θερμικές κάμερες (Συστημικός αριθμός 38671)»προϋπολογισθείσας αξίας εξακοσίων χιλιάδων ευρώ #600.000,00# (συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ, τελών ταξινόμησηςκαι λοιπών κρατήσεων)», συνολικού προϋπολογισμού 800.000,00ευρώ (συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ, κρατήσεων και τελών ταξινόμησης), κατά δεκατέσσερις (14) ημέρες, χωρίς τροποποίηση των όρων της Διακήρυξης, σύμφωνα με την αριθ. πρωτ.: 2832.3/25690/05-04-2017 Απόφαση ΥΝΑΝΠ/ΓΔΟΥ/ΔΙΠΕΑ 2Ο (ΑΔΑ: 7ΙΑΡ4653ΠΩ-4Ρ1). 

Καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών: 21-04-2017 και ώρα 15:00.

Διενέργεια διαγωνισμού (αποσφράγιση προσφορών): 27-04-2017 και ώρα 13:00.

Πληροφορίες στους ενδιαφερόμενους θα παρέχονται από τη Δ/νση Προμηθειών & Εποπτείας Αποθηκών του Υ.ΝΑ.Ν.Π./Γ.Δ.Ο.Υ. στα τηλέφωνα 213–1374648 / 213-1371081 κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες

Κατηγορία:

Υπηρεσία:

Κατάσταση: 
ΕΝΕΡΓΟΣ

Wildcard SSL